• صفحه اصلی
  • شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202003109837 بازدید : 876 صفحه: 149 - 162

نوع مقاله: پژوهشی