• صفحه اصلی
  • تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی در صنعت نفت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200505274 بازدید : 3897 صفحه: 89 - 101

1392

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط