• صفحه اصلی
  • تدوین الگوی توسعه ارتباط دانشگاه و بنگاه‌های کوچک و متوسط

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401022537324 بازدید : 1468 صفحه: 101 - 118

20.1001.1.27170454.1401.11.22.5.9

نوع مقاله: پژوهشی