فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی- اهداف و زمینه‌ها
محورهای فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اندیشمندان و نویسنده گان گرامی لطفاً مقالات خود را در قالب محورهای زیر به فصلنامه ارسال نمایید

1.نشر مفاهیم، نظریه ها، الگوها و یافته های جدید علمی در حوزه‌ها‌ی نوآوری، کارآفرینی و آموزش عالی و سایر دانش‌های مرتبط.

2.بررسی سیاستها، اهداف، راهبردها و راهکارهای توسعه نوآوری، کارآفرینی و ارتباط میان دانشگاه و صنعت در کشور.

3.بررسی تجارب و دستاوردهای موفق ملی و بین المللی، در حوزه‌‌های توسعه، نوآوری، کارآفرینی و ارتباط دانشگاه صنعت.

4.ترویج و توسعه فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، در میان آحاد جامعه به ویژه دانشگاهیان و صنعتگران.

5.توسعه شبکه تعاملی (مجازی و حقیقی) میان اندیشمندان و محققان حوزه‌های نوآوری، کارآفرینی و ارتباط دانشگاه و صنعت در سطوح ملی و بین المللی.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی:
http://journalie.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب