فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول : جناب آقای دکتر منصور معظمی

 سر دبیر: جناب آقای دکتر مسعود شفیعی

مدیر داخلی: جنای آقای دکتر محمد علی نعمتی

اعضای هیات تحریریه

جناب آقای دکتر جعفر توفیقی داریانی

جناب آقای دکتر محمد حسن پرداختچی

جناب آقای دکتر محمود احمد پور داریانی

جناب آقای دکتر منوچهر نوه ابراهیم

جناب آقای دکتر بهروز دری

جناب آقای دکتر مهدی ابزری

جناب آقای دکتر عباسعلی حاج کریمی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی:
http://journalie.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب