فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هیات تحریریه
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی:
http://journalie.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب