لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 سمیه  آهاری s.ahari77@yahoo.com کارشناس دانش آموخته کارشناسی
2 محمدعلی نعمتی rnemati@gmail.com گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران استاد دکترا
3 اصغر زمانی ofogh557@yahoo.com موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد دکترا
4 مسعود شفیعی mshafiee@aut.ac.ir استاد داشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
5 سمیه فریدونی somayehfereidouni59@yahoo.com موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی استاد دکترا
6 محمد رضا حمیدی زاده m-hamidizadeh@sbu.ac.ir مديريت بازرگانی دانشگاه شهيد بهشتی تهران استاد دکترا
7 رضا مهدی mahdi002@gmail.com پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه استاد دکترا
8 خسرو سلجوقی ksaljoghi@yahoo.com وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
9 محمد رضا  تقوا Taghva@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استادیار دکترا
10 آرمین خالقی فرقانی armin.khaleghi@ut.ac.ir دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
11 سیدعطالله سینائی sinaee_sa@yahoo.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
12 رحیم  خانی زاد rahimkhanizad@gmail.com هیئت علمی دانشگاه استاد دکترا
13 كيارش فرتاش kiarash.fartash@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
14 محمد زرین جویی mzarinjooee@gmail.com دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
15 سید محمد حسن  حسینی sh.hosseini@shahroodut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
16 آیدین  سلام زاده salamzadehaidin@gmail.com دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران استادیار دکترا
17 اسماعیل قادری فر Ghaderifar24@gmail.com معاونت علمی ریاست جمهوری استاد دکترا
18 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
19 سعید شوال پور shavvalpour@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد دکترا
20 پژمان  ابراهیمی pejman.ebrahimi77@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
21 مهرشاد جواهردشتی javaherdashtim@gmail.com رشته سیاستگذاری عمومی استاد دکترا
22 محمد شهرام معین moin@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
23 جهانگیر یدالهی فارسی jfarsi@ut.ac.ir تهران استاد دکترا
24 حمزه امین طهماسبی dr.amintahmasbi@gmail.com دانشگاه گیلان استادیار دکترا
25 محمد رضا  کریمی قهرودی favad10@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
26 طیبه موسوی tayebehmusavi@yahoo.com دانشگاه فرهنگیان استاد دکترا
27 مصطفی  امینی Mostafaamini19881025@gmail.com کارشناس ارتباط صنعت و دانشگاه، مرکز همکاری¬های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری استاد دکترا
28 جعفر باقری نژاد jbagheri@Alzahra.ac.ir دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
29 غلامرضا امینی خیابانی gh.a.kh.eng@gmail.com دانشگاه سمنان استاد دکترا
30 معراج رجایی ict.anjoman@yahoo.com استاد دکترا
31 محمد رضا  صالحی salehi@sutech.ac.ir استاد دانشگاه صنعتی شیراز استاد دکترا
32 هومن شبابی hooman-shababi@rahedanesh.ac.ir عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، ایران استادیار دکترا
33 یزدان مرادی yazdan142@yahoo.com مهندسي صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
34 هاجر  صفاهیه h.safahieh@gmail.com مرکز منطقه ای علوم جهان اسلام استاد دکترا
35 شیرین گیلکی shirin_gilaki@yahoo.com مدیر داخلی نشریه مربی کارشناسی ارشد
36 وحید متقی طلب motaghitalab@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد دکترا
37 سید احمد محمدی حسینی hoseiniabbas72@yahoo.com استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. استادیار دکترا
38 مهدی جعفری mahdi.jfr@gmail.com استادیار موسسه آموزش عالی طلوع مهر استادیار دکترا
39 فهیمه علی اکبری f.aliakbari.n@gmail.com استاد دکترا
40 هانیه شامبیاتی hony.shambayati@gmail.com استاد دکترا
41 داود  فیض Feiz1353@semnan.ac.ir دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران استاد دکترا
42 عباسعلی  رستگار A_rastgar@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
43 داوود جمینی davood.jamini@gmail.com هیات علمی دانشگاه کردستان استادیار دکترا
44 مرتضی رجوعی mortezarojui@imamreza.ac.ir دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) استاد دکترا
45 مریم راشکی maryam.r1218@gmail.com استاد دکترا
46 محمد صادق  ابراهیمی Ebrahimi_ms@cc.iut.ac.ir دانشگاه صنعتی اصفهان استادیار دکترا
47 مریم علی یی ALIEE1363@GMAIL.COM دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
48 اکرم کیانژاد akram_kianejhad@yahoo.com استاد دکترا
49 مریم طهرانی m.tehrani@khu.ac.ir استاد دکترا
50 مرتضی رجوعی mortezarojui@gmail.com دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) استاد دکترا
51 سید سپهر قاضی نوری ghazinoory@modares.ac.ir استاد دکترا
52 زهرا  زین الدینی میمند zeinaddiny@gmail.com عضو هیات علمی دانشگاه آزاد استادیار دکترا
53 عبدالرحیم  هاشمی دیزج a.hashemi@uma.ac.ir هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد استادیار دکترا
54 یوسف حجت yhojjat@modares.ac.ir دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس استاد کارشناسی
55 كريم دلاویز delaviz.k@gmail.com استاد دکترا
56 علی داوری ali_davari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
57 مرتضی اکبری mortezaakbari@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشیار دکترا
58 محمد تقی هنری mthonari@yahoo.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
59 حجت اله  حاجي حسيني hojat.hajihoseini@gmail.com سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران. تهران،ايران استاد دکترا
60 سید مصطفی رضوی mrazavi@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
61 شهره نصری nasri@nrisp.ac.ir استادیار دکترا
62 سحر کوثری kosari@nrisp.ac.ir مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار دکترا