لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 اصغر زمانی ofogh557@yahoo.com استاد دکترا
2 محمدعلی نعمتی rnemati@gmail.com گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران استاد دکترا
3 مسعود شفیعی mshafiee@aut.ac.ir استاد دکترا
4 رضا مهدی mahdi002@gmail.com پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه استاد دکترا
5 آرمین خالقی armin.khaleghi@ut.ac.ir استاد دکترا
6 محمد رضا حمیدی زاده m-hamidizadeh@sbu.ac.ir مديريت بازرگانی دانشگاه شهيد بهشتی تهران استاد دکترا
7 محمد رضا  تقوا Taghva@gmail.com استادیار دکترا
8 سمیه آهاری s.ahari77@yahoo.com کارشناس فصلنامه استاد دکترا
9 محمد رضا  کریمی قهرودی favad10@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
10 خسرو سلجوقی ksaljoghi@yahoo.com استاد دکترا
11 شیرین گیلکی shirin_gilaki@yahoo.com مدیر داخلی نشریه مربی کارشناسی ارشد
12 یزدان مرادی yazdan142@yahoo.com مهندسي صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
13 مهرشاد جواهردشتی javaherdashtim@gmail.com رشته سیاستگذاری عمومی استاد دکترا
14 سمیه فریدونی somayehfereidouni59@yahoo.com موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی استاد دکترا
15 سیدعطالله سینائی sinaee_sa@yahoo.com استاد دکترا
16 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
17 اسماعیل قادری فر Ghaderifar24@gmail.com استاد دکترا
18 رحیم  خانی زاد rahimkhanizad@gmail.com هیئت علمی دانشگاه استاد دکترا
19 سید محمد حسن  حسینی sh.hosseini@shahroodut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
20 طیبه موسوی tayebehmusavi@yahoo.com دانشگاه فرهنگیان استاد دکترا
21 آیدین  سلام زاده salamzadehaidin@gmail.com دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران استادیار دکترا
22 محمد شهرام معین moin@itrc.ac.ir استادیار دکترا
23 سعید شوال پور shavvalpour@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد دکترا
24 محمد زرین جویی mzarinjooee@gmail.com دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
25 مصطفی  امینی Mostafaamini19881025@gmail.com کارشناس ارتباط صنعت و دانشگاه، مرکز همکاری¬های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری استاد دکترا
26 پژمان  ابراهیمی pejman.ebrahimi77@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
27 غلامرضا امینی خیابانی gh.a.kh.eng@gmail.com دانشگاه سمنان استاد دکترا
28 وحید متقی طلب motaghitalab@guilan.ac.ir استاد دکترا
29 حمزه امین طهماسبی dr.amintahmasbi@gmail.com استاد دکترا
30 جهانگیر یدالهی فارسی jfarsi@ut.ac.ir تهران استاد دکترا
31 جعفر باقری نژاد jbagheri@Alzahra.ac.ir Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran دانشیار دکترا
32 سید احمد محمدی حسینی hoseiniabbas72@yahoo.com استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. استادیار دکترا
33 محمد رضا  صالحی salehi@sutech.ac.ir استاد دکترا
34 هومن شبابی hooman-shababi@rahedanesh.ac.ir عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، ایران استادیار دکترا
35 معراج رجایی ict.anjoman@yahoo.com استاد دکترا