آخرین شماره

16
شماره16   سال 8 پاییز-زمستان 1398
|

فرم تعهد نویسندگان

به نام خدا

فرم تعهد

سردبیر محترم فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی

با سلام و احترام

نویسندگان مقاله".................................................................................................................................................................."

ضمن ارسال آن جهت بررسي و چاپ در فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی تعهد می­نمایند:

  • مقاله قبلا در هيچ يك از نشريات كشور به چاپ نرسيده و بطور همزمان براي نشريات داخلی و یا خارجی ديگر ارسال نشده است و تا روشن شدن تكليف قطعی در آن فصلنامه به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
  • آقای / خانم .......................... را (از نویسندگان) به عنوان نویسنده رابط با فصلنامه معرفی نموده و نمایندگی ایشان در کلیه امور مرتبط با این مقاله به ویژه انجام اصلاحات احتمالی را نزد فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی می­پذیریم.
  • محتواي ارسالي توسط تمامي نويسندگان كه اسم و رتبه علمي ايشان در ذيل ذكر شده مطالعه و تاييد شده است.
  • در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه اصول اخلاق حرفه­ای مرتبط با موضوع تحقيق از جمله رعايت حقوق مؤلفان و مصنفانه رعايت شده است.
  • در صورت وجود هرگونه تعارض در منافع احتمالی مقاله بین نویسنده/نویسندگان و یا حامیان کار پژوهشی منجر به تهیه مقاله، مسئولیت آن صرفاً به عهده نویسنده/نویسندگان است و فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
  • از غیرقابل تغییر بودن اسامی، اطلاعات و ترتیب درج نویسندگان «در تمامی نسخه های اصلی و بازنگری شده» آگاهی داشته و محتواي ارسالي توسط تمامي نويسندگان كه اسم و رتبه علمي ايشان در ذيل ذكر شده مطالعه و تاييد شده و نام هیچ نویسنده­ای بدون همکاری موثر در تولید این مقاله قید نشده است و از میان نویسندگان ذیل، ردیف شماره ............. به عنوان نویسنده مسئول مقاله (که نامش در مقاله نهایی به عنوان مسئول مقاله درج خواهد شد) معرفی می­شود.

آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول: ................................................................................

 

ترتیب

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک

رتبه علمی

آدرس دانشگاهی

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  نام هر فرد به صورت کامل و به آن شکلی که باید در مقاله درج شود نگاشته شود (بدون درج عناوین و القاب مثل دکتر، خانم، آقا .....)

2- آدرس دانشگاهی برای هر نویسنده به طور دقیق به صورت "نام گروه یا بخش آموزشی، نام دانشکده یا مرکز تحقیقاتی، نام دانشگاه یا پژوهشگاه، نام شهر، نام کشور" درج شود

3- هر نویسنده باید مقابل نام خویش را امضاء نماید.