آخرین شماره

16
شماره16   سال 8 پاییز-زمستان 1398
|

راهنمای نگارش مقاله

از پژوهشگران و نويسندگان محترم مقاله‌های ارسالی به دفتر فصلنامه نوآوری و ارزش آفرينی، درخواست می‌شود، مقاله‌های خويش را براساس نکات مطرح و مورد تأکيد در اين راهنما تدوين نمايند. در غیر این صورت، مقاله آنان در فرايند داوری و چاپ قرار نخواهد گرفت. شايان ذکر است که دريافت مقاله تنها از طريق سايت اينترنتی www.Journalie.ir صورت می‌گيرد و مقاله‌های ارسالی نباید در فصلنامه ‌ها یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند و پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی‌نویسندگان وجود ندارد. علاوه بر آن، در میان نویسندگان مقاله‌های ارسالی حتماً باید یک نویسنده با مرتبه دانشگاهی (استادیار، دانشیار یا استاد) وجود داشته باشد و صدور نامه پذیرش مقاله صرفاً پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران و تأیید دفتر فصلنامه امکان­پذير خواهد بود

الف) نکات مربوط به صفحه آرایی: مقاله در نرم افزار ورد در نسخه 2003 یا بالاتر با حاشیه­ 2 سانتی‌متر از هر طرف با فاصله خطوط single و فونت B Nazaninدوازده برای متن مقاله، فونت B Nazaninدوازده بولد برای عناوين اصلی مقاله و فونت Times New Roman دهبرای نوشته‌های لاتین در حداکثر 20 صفحه تایپ شود. ضمناً متن مقاله از بخش مقدمه تا پايان بايد به صورت دو ستونی تنظيم شود.

ب) نکات مربوط به منبع‌نویسی: منبع‌نویسی باید به شیوه ای پی ای باشد. ارجاعات درون متن شامل نام نويسنده و سال، درون پرانتز و اسامی‌نویسندگان خارجی به فارسی برگردانده شود و منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی به ترتيب زير تنظيم شود

کتاب: نام خانوادگی، نام کوچک (تاريخ انتشار). عنوان کتاب(ايتاليک). ترجمه: نام مترجم، (نوبت چاپ يعنی چاپ چندم؟)، محل نشر: ناشر

مقاله: نام خانوادگی، نام کوچک (تاريخ انتشار). عنوان مقاله. نام مجله(ايتاليک). شماره جلد، صفحه/ صفحات(مثال: 23- 17) 

ج) نکات مربوط به تنظيم جداول و نمودارها: جداول، نمودارها، اشکال و روابط ریاضی هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند و عناوين مربوط به جداول در بالا و عناوين مربوط به نمودارها و اشکال در زیر آنها با فونت B Nazanin يازده بولد با ذکر منبع نوشته شود، ضمناً مطالب داخل جداول با فونت B Nazanin ده تايپ شود

د) نکات مربوط به ساختار کلی مقاله

صفحه اول

عنوان کامل مقاله (با فونت B Nazanin بيست بولد تايپ شود و تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد)

نام ­و­نام خانوادگی نویسنده(گان) (با فونت B Nazanin يازده و مشخص نمودن نویسنده مسئول مقاله)

مشخصات نویسنده(گان) (با فونت B Nazanin يازده و شامل: نام دانشگاه/ سازمان، رتبه علمی، تخصص، نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک)

صفحه دوم

عنوان، چکیده و واژه‌های کلیدی مقاله به زبان انگلیسی(با فونت Times New Roman عنوان سيزده بولد و متن چکيده يازده)

نام ­و­ مشخصات نویسنده(گان) به زبان انگليسی(با فونت Times New Roman يازده)

صفحه سوم

عنوان و چکیده به زبان فارسی (حداکثر 250 کلمه شامل هدف، روش و خلاصه يافته‌های پژوهش) و واژه‌های کليدی (حداکثر 5 واژه)

صفحه چهارم تا انتهای مقاله (با عناوين و ترتیب ذيل و به صورت دوستونی)

مقدمه: (شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سؤال‌های پژوهش)

مبانی نظری و پیشینه: (شامل تعاریف و مفاهيم ضروری و خلاصه پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط)

روش شناسی: (شامل نوع طرح پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار، جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری)

يافته‌های پژوهش: (شامل نتایج و يافته‌های حاصل از تجزيه و تحلیل‌های آماری مدل و فرضیه‌های پژوهش)

بحث و نتیجه‌گیری: (شامل خلاصه یافته‌های پژوهش، مقایسه با نتایج پژوهش‌های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی و محدودیت ها)

منابع: (تا حد امکان از منابع معتبر و به­روز استفاده شده و براساس روش APAتنظيم شود.)