• صفحه اصلی
  • تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد و ویژگیهای کارآفرینانه دانشجویان
فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی

اشتراک گذاری

کد مقاله : 20200505260 بازدید : 336 صفحه: -
مقالات مرتبط