• صفحه اصلی
 • ������ ������������������
  • فهرست مقالات ������ ������������������

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت
    علیرضا یوزباشی سیدمحمد  میرکمالی علی  کرمپور
    زمینه: پژوهش ها حاکی از آن است که خلاقیت یکی از مهمترین عوامل در موفقیت سازمان بوده و برای سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید و در این راستا خلاقیت کارکنان می تواند، به عنوان یک مزیت رقابتی مهم، در سایه ی رهبری تحول آفرین پدیدار گردد هدف: هدف اصلی مورد بررسی چکیده کامل
    زمینه: پژوهش ها حاکی از آن است که خلاقیت یکی از مهمترین عوامل در موفقیت سازمان بوده و برای سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید و در این راستا خلاقیت کارکنان می تواند، به عنوان یک مزیت رقابتی مهم، در سایه ی رهبری تحول آفرین پدیدار گردد هدف: هدف اصلی مورد بررسی در این پژوهش؛ بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت معلمان می باشد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان شهرستان دره شهر می باشد که حجم آن بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 450 نفر می باشد که تعداد نمونه برآورده شده با عنایت به فرمول لوی و لمشو (1999) برابر با 135 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از دو پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه سنجش خلاقیت کارکنان رندسیپ(1979) و هم چنین پرسشنامه باس و آوالیو(2000) برای سنجش رهبری تحول آفرین به بررسی متغیرهای فوق پرداخته شد. سوالات پژ‍وهش در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین رهبری تحول آفرین و ابعاد آن(ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، ملاحظه فردی و انگیزش الهام بخش) با خلاقیت معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که از بین ابعاد چهار گانه رهبری تحول آفرین(متغیرهای پیش بین)؛ متغیرهای پیش بین ترغیب ذهنی و انگیزش الهام بخش به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات خلاقیت (متغیر ملاک)، را دارا بوده اند. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق می توان اذعان داشت که هر چه میزان گرایش مدیران به سبک رهبری تحول آفرین بیشتر باشد، معلمان خلاقیت بیشتری از خود نشان می دهند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در مراکز پژوهشی(مطالعه موردی:پژوهشگاه صنعت نفت
    روح اله قابضی
    چکیده بهبود بهره وری سازمانها یکی از ویژگیهای جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت راهبردی سرمایه های انسانی در موفقیت سازمانهای پژوهشی، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شام چکیده کامل
    چکیده بهبود بهره وری سازمانها یکی از ویژگیهای جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت راهبردی سرمایه های انسانی در موفقیت سازمانهای پژوهشی، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان رسمی شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روشهای مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد شیوه های رهبری، آموزش، نظام پرداخت، ساختار سازمانی و گزینش و کاریابی صحیح بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت تاثیر دارند. در پایان نیز به منظور ارتقای بهره وری در این مرکز پژوهشی پیشنهاداتی ارایه گردیده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی رابطه بین یادگیری گرایی سازمانی و شناسایی فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان شرکت های دانش بنیان شهر تهران
    صبا کاکاپور محمدعلی نعمتی
    این پژوهش به بررسی روابط میان یادگیری گرایی، شناسایی فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان در شرکت های دانش بنیان می پردازد. با استفاده از پرسشنامه نظرات 240 نفر از کارآفرینان و مدیران شرکت های دانش بنیان شهر تهران جمع آوری گردید. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون های چکیده کامل
    این پژوهش به بررسی روابط میان یادگیری گرایی، شناسایی فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان در شرکت های دانش بنیان می پردازد. با استفاده از پرسشنامه نظرات 240 نفر از کارآفرینان و مدیران شرکت های دانش بنیان شهر تهران جمع آوری گردید. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون های مرتبط مورد سنجش قرار گرفت و تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که یادگیری گرایی بر شناسایی فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان و مدیران شرکت های دانش بنیان تاثیر معنادار دارد و همچنین خودکارآمدی کارآفرینان و مدیران بر شناسایی فرصت آنها تاثیر معنادار دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی مهارتهای عمومی مرتبط با کیفی سازی آموزش های فنی و حرفه ای از منظر ذینفعان
    ابراهیم صالحی عمران آناهیتا  قاسم‌زاده
    پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه ذینفعان آموزش های فنی و حرفه ای در خصوص شناسایی مهارتهای عمومی مورد نیاز بازار کار جهت کیفی سازی این آموزش ها صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی است.جامعه آماری آن شامل سه گروه از ذینفعان آموزش های فنی و حرفه ای: مربیان، مؤسسین آم چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه ذینفعان آموزش های فنی و حرفه ای در خصوص شناسایی مهارتهای عمومی مورد نیاز بازار کار جهت کیفی سازی این آموزش ها صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی است.جامعه آماری آن شامل سه گروه از ذینفعان آموزش های فنی و حرفه ای: مربیان، مؤسسین آموزشگاههای آزادو صاحبان صنایعمی باشد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات جهانی، مؤلفه‌های مربوط به مهارتهای عمومی و زیر طبقات هر مؤلفه نیز به‌طور جداگانه مشخص شدند و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار سنجش اطلاعات لازم جمع‌آوری گردید. برای پاسخگویی به سؤالات از آزمون‌هایهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه،مدل معادلات ساختاری و آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان داد که هر شش مؤلفه1-مهارتهای تعهد و احساس مسؤلیت2-مهارتهای ارتباطی و کار گروهی3-خلاقیت و حل مسئله4-مهارتهای برنامه ریزی و ساماندهی فعالیتها5-مهارتهای به کار گیری شیوه های محاسباتی و فناوری روز6- مهارت های عملی و دانش تخصصی ،تأیید گردید و اگرچه همه مؤلفه ها ارتباط مثبتی با کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای دارند ولی مؤلفه های مربوط به مهارت های عملی و دانش تخصصی سهم کمتری از این همبستگی را نسبت به سایر مؤلفه های مهارت عمومی داشته و می توان استنتاج نمود که از دیدگاه سه گروه،اهمیت سایر مؤلفه ها به عنوان مهارت عمومی مرتبط با کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای بیشتربوده است. در نهایت تعریف جدیدی از کیفیت آموزش های فنی وحرفه ای بر اساس دیدگاه مشترک سه گروه در خصوص این مهارتها ارائه گردید:تلفیق مهارت های عمومی به ترتیب اولویت بندی ذکر شده با مهارتهای تخصصی در هر رشته آموزشی. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری
    سید احمد محمدی حسینی علی‌اکبر  امین‌بیدختی لاله  جمشیدی
    چکیده نوآوری به سازمان ها کمک می کند تا در بازارهای پویا به مقابله با تلاطم محیط خارجی بپردازند و به اهداف بلند مدت دست یابند. یکی از اصلی ترین آغازگران نوآوری، یادگیری است. هدف اصلی از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری و این که مؤل چکیده کامل
    چکیده نوآوری به سازمان ها کمک می کند تا در بازارهای پویا به مقابله با تلاطم محیط خارجی بپردازند و به اهداف بلند مدت دست یابند. یکی از اصلی ترین آغازگران نوآوری، یادگیری است. هدف اصلی از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری و این که مؤلفه های یادگیری می تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد نوآورانه داشته باشد. براین اساس، جامعه آماری این پژوهش را کلیه سرپرستان و کارکنان شرکت تولیدی و صنعتی آب بند مازندران تشکیل می دهند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. در این پژوهش از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده که این پرسشنامه ها میان 220 نفر از سرپرستان و کارکنان شرکت آب بند مازندران توزیع شد. روایی محتوایی دو پرسشنامه توسط تعدادی از صاحبنظران و متخصصین مدیریت و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عامل تأئیدی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد و می تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد نوآورانه داشته باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان: مورد پژوهی بانک صادرات ایران
    محمد رضا حمیدی زاده ذبيح اله  نوريان
    در بین انواع ابزارها و رسانه‌های تبلیغاتی، تلویزیون، رسانه‌ای است که می‌تواند افراد بسیاری را از طریق امواج شبکه‌های مختلف تحت پوشش قرار دهد. لذا این رسانه تبلیغاتی نفوذ شدیدی در خانواده‌ها دارد. بانک‌ صادرات ایران نیز یکی از بزرگترین نهادهای پولی است که جهت جذب مشتریان چکیده کامل
    در بین انواع ابزارها و رسانه‌های تبلیغاتی، تلویزیون، رسانه‌ای است که می‌تواند افراد بسیاری را از طریق امواج شبکه‌های مختلف تحت پوشش قرار دهد. لذا این رسانه تبلیغاتی نفوذ شدیدی در خانواده‌ها دارد. بانک‌ صادرات ایران نیز یکی از بزرگترین نهادهای پولی است که جهت جذب مشتریان، به تبلیغات تلویزیونی روی آورده ‌است و همه ساله هزینه‌های فراوانی را در این زمینه صرف می‌کند. بنابراین کسب آگاهی از میزان و چگونگی اثربخشی پخش تبلیغات تلویزیونی این بانک جهت جذب مشتریان، هدف اصلی این تحقیق است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان بانک صادرات در مراکز استانی کل کشور می‌باشد. با توجه به داده های جمع آوری شده از 2959 نمونه آماری بوسیله پرسشنامه در مراکز استان‌های کشور، بر پایه مدل داگمار، تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات بر آگاهی، ادراک، متقاعد کردن مخاطبین و اقدام به خرید آنها تاثیر معناداری داشته است. در مجموع، تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات، در جذب مشتریان، دارای اثربخشی بوده است. با توجه به یافته‌های تحقیق، اگرچه تلویزیون بیشترین سهم را در اطلاع رسانی داشته است، اینترنت نیز با توجه به دیگر ابزارهای اطلاع‌رسانی، درصد بالایی را به خود اختصاص داده است. توجه بیشتر مخاطبان به برنامه‌های تبلیغاتی، زمانی است که پیام تبلیغاتی مربوط به جوایز این بانک باشد. همچنین اینگونه پیام‌ها، بیشتر در ذهن مخاطبین، باقی می‌ماند. در مراحل مدل داگمار، ارتباط قوی‌تری بین مراحل متقاعد شدن و استفاده از خدمات وجود دارد، لذا درصد بالاتری از افرادی که متقاعد به استفاده از خدمات شده‌اند، از آن خدمت استفاده کرده‌اند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده های تابلویی
    کیومرث شهبازی اکبر‌  حسن‌زاده بهروز  جعفر‌زاده
    بر اساس مطالعات نظری موجود، کارآفرینی و نوآوری منتج از خلاقیت به عنوان پیش‌فرض‌های رشد اقتصادی، نتایج مطلوب یک اقتصاد پویا را رقم می‌زنند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب می‌باشد. برای این منظور از داده‌های مربوط چکیده کامل
    بر اساس مطالعات نظری موجود، کارآفرینی و نوآوری منتج از خلاقیت به عنوان پیش‌فرض‌های رشد اقتصادی، نتایج مطلوب یک اقتصاد پویا را رقم می‌زنند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب می‌باشد. برای این منظور از داده‌های مربوط به 30 کشور منتخب طی دوره زمانی 2011-2001 و رهیافت داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردها مبیّن وجود تأثیر مثبت و معنادار این دو متغیر بر رشد اقتصادی در کشورهای فوق می‌باشد، به طوری که یک درصد افزایش در نرخ کارآفرینی TEA و تعداد اختراعات ثبت شده به ترتیب منجر به 44/1 و 54/2 واحد تغییر مثبت در نرخ رشد تولید سرانه در این کشورها می‌شود. بنابراین در جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی، توجه هر چه بیشتر به این دو مقوله و رفع موانع پیش روی آنها باید در دستور کار کشورها قرار گیرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تحلیل سیستمی‌ تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس
    امین ندایی امیدعلی  خوارزمی
    هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر ریسک پذیری و بررسی سیستماتیک تاثیر ریسک پذیری در ارتقای نوآوری و همچنین ارزیابی وضعیت فعلی ریسک پذیری در پارک علمی و فناوری پردیس می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 نفر از کارشناسان پارک مذکور است و در این میان 68 نفر به عنوان نمون چکیده کامل
    هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر ریسک پذیری و بررسی سیستماتیک تاثیر ریسک پذیری در ارتقای نوآوری و همچنین ارزیابی وضعیت فعلی ریسک پذیری در پارک علمی و فناوری پردیس می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 نفر از کارشناسان پارک مذکور است و در این میان 68 نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق این مقاله آمیخته تبیینی است که ابتدا به بررسی و تشریح نظام ملی نوآوری پرداخته شده و سپس ریسک پذیری و نحوه شکل گیری آن بررسی شده، در گام بعد عوامل کلیدی موثر بر ریسک پذیری از آن استخراج گردیده است. در ادامه با توجه به در نظر گرفتن عوامل کلیدی موثر بر ریسک پذیری و تاثیر آن بر نوآوری، مدل مفهومی تحقیق به صورت سیستمی ‌ارائه می شود. در مرحله بعد مدل مفهومی‌ تحقیق با مطالعات کمی(پرسشنامه) و کیفی(مصاحبه) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده از تحقیق نیز نشان می دهد که عوامل مختلفی بر ریسک پذیری در پارک پردیس تاثیرگذار است. این عوامل با تقویت ریسک پذیری، بر شاخص های نوآوری تاثیر می گذارند و زمینه ساز ایجاد فضایی پویا و خلاق به منظور رشد نوآوری می شوند. همچنین مشخص شد که وضعیت فعلی زیرساخت ریسک پذیری در پارک پردیس مساعد نمی باشد و این زیرساخت نوآوری را بطور چشمگیری ارتقاء نمی دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تبیین رابطه و تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش مورد مطالعه: دانشگاه شهرکرد
    حجت الله مرادی پردنجانی سیدعلی  سیادت
    این مقاله که به تبیین تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی پرداخته است، درصد است تا رابطه هوش سازمانی و سرمایه فکری را با قابلیت های کارآفرینی دانش مورد بررسی قرار دهد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. چکیده کامل
    این مقاله که به تبیین تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی پرداخته است، درصد است تا رابطه هوش سازمانی و سرمایه فکری را با قابلیت های کارآفرینی دانش مورد بررسی قرار دهد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه تحقیق را کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد 189 نفر به روش طبقه ای و از گروه های مختلف آموزشی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق سه پرسش نامه گردآوری گردید، نهایتاً داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t، همبستگی و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل و نتایج زیر به دست آمد: میانگین کلیه مولفه های هوش سازمانی و قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) بالاتر از میانگین است؛ با وجودی که میزان سرمایه فکری(کلی) بالاتر از میانگین است اما میانگین مولفه سرمایه رابطه ای بالاتر از میانگین نشده است؛ بین هوش سازمانی(کلی) با قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) رابطه ای معنی دار و از بین مولفه ها نیز مولفه تمایل به تغییر بیشترین رابطه و مولفه جرات و شهامت و اتحاد و توافق هیچ گونه رابطه ای با قابلیت های کارآفرینی دانش نداشته است؛ بین سرمایه فکری(کلی) با قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) در اعضای هیئت علمی رابطه معنی داری وجود دارد و نهایتاً این که 41 درصد از تغییرات مربوط به قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با هوش سازمانی و سرمایه فکری توضیح داده می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران
    محمدعلی نعمتی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران و مقایسه این ویژگی ها به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام شده که در این راستا، نمونه ای بالغ بر 856 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران انتخاب گردی چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران و مقایسه این ویژگی ها به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام شده که در این راستا، نمونه ای بالغ بر 856 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران انتخاب گردیده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد شده «سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی» در 8 بعد با ضریب پایایی 0.909 است. مهمترین نتایج و یافته های این تحقیق حاکی از آن است که دانشجویان نمونه در ابعاد ریسک پذیری، سلاست فکر و چالش طلبی در وضعیت ضعیف قرار داشته، در ابعاد کانون کنترل، توفیق طلبی، عملگرایی و رویاپردازی در وضعیت قوی، در بعد تحمل ابهام در وضعیت بسیار قوی و در کل روحیه کارآفرینی دانشجویان نمونه دارای وضعیت قوی ارزیابی شده است. سایر نتایج نشان می دهد که میان دو گروه دانشجویان زن و مرد در خصوص میزان برخورداری از ریسک پذیری، رویاپردازی و چالش طلبی و در کل بین روحیه کارآفرینی تفاوت معنادار وجود داشته، میان کل دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف تنها در خصوص برخورداری از ویژگی موفقیت طلبی تفاوت معنادار بوده و بین کل دانشجویان نمونه رشته های تحصیلی مختلف در خصوص برخورداری از وی‍ژگی های سلاست فکر، تحمل ابهام، رویاپردازی و چالش طلبی تفاوت معنادار مشاهده گردیده است. همچنین بین کل دانشجویان نمونه دانشگاه های مختلف تنها در خصوص برخورداری از وی‍ژگی تحمل ابهام تفاوت معنادار بوده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی همکاری های دولت،دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی
    ف اا مسعود شفیعی
    پیدایش و نضج ارتباط و تعامل اثربخش و همکاری های متقابل میان نهادهای دانشگاه و صنعت مستلزم انجام مطالعات و ایجاد زیرساخت هایی است که بتواند مسیر همواری را برای همکاری فراهم کند. علی‌رغم مطالعات انجام شده متعدد در حوزه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در داخل و خارج از کشور و چکیده کامل
    پیدایش و نضج ارتباط و تعامل اثربخش و همکاری های متقابل میان نهادهای دانشگاه و صنعت مستلزم انجام مطالعات و ایجاد زیرساخت هایی است که بتواند مسیر همواری را برای همکاری فراهم کند. علی‌رغم مطالعات انجام شده متعدد در حوزه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در داخل و خارج از کشور و تجارب موفق محدود در کشور، متأسفانه چالش ها و موانع فراوانی وجود دارد که تقویت همکاری ها در سه ضلع اصلی این مثلث را به عنوان مقوله ای اساسی و استراتژیک در کشور با مشکل مواجه نموده است در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای مستندات پانزده کنگره برگزار شده همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملّی به بررسی، شناسایی و تحلیل موانع، فرصتها و راهکارهای توسعه همکاری های ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته شده است. نتایج تحقیق، 24 مانع، 8 فرصت پیش رو و 35 راهکار پیشنهادی برای توسعه‌ی همکاری ها را نشان می‌دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد
      حمیدرضا  آراسته عبدالرحیم  نوه ابراهیم حسن رضا  زین آبادی
    در دهه‌های اخیر خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصی‌سازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی توسعه یافته است. این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی، با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد چکیده کامل
    در دهه‌های اخیر خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصی‌سازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی توسعه یافته است. این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی، با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد. روش آمیخته اکتشافی برای این پژوهش انتخاب شد. در بخش کیفی از مصاحبه و گروه کانونی و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 71 گویه در 8 بعد اصلی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه در بخش وضعیت مطلوب برابر با 947/0 و در بخش وضعیت موجود برابر با 95/0 به دست آمد. نمونه این پژوهش مشتمل بر 103 نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور بود. الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در 8 بعد شناسایی و میزان اهمیت آنها(وضعیت مطلوب) و میزان توجه به آنها(وضعیت موجود) در فرآیند توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. اکثریت این الزامات از نظر میزان اهمیت متوسط به بالا و میزان توجه متوسط به پایین در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی برخوردار بوده اند. در نهایت راهکارهایی جهت توسعه کیفی این فرآیند در نظام آموزش عالی کشور پیشنهاد شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی در صنعت نفت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS)
    رضا بندریان مهدی  بندریان
    در این مطالعه که به منظور تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی صورت گرفته، ابتدا رویکردهای ارزش‌گذاری فناوری و سپس عوامل موثر بر ارزش فناوری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت 42 عامل موثر بر ارزش فناوری در 5 گروه شامل ارزش ذاتی فناوری، ارزش هزینه‌های فناو چکیده کامل
    در این مطالعه که به منظور تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی صورت گرفته، ابتدا رویکردهای ارزش‌گذاری فناوری و سپس عوامل موثر بر ارزش فناوری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت 42 عامل موثر بر ارزش فناوری در 5 گروه شامل ارزش ذاتی فناوری، ارزش هزینه‌های فناوری، ارزش بازار فناوری، ارزش اجتماعی فناوری و ارزش سایر عوامل، شناسایی شد و در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان حوزه ارزش‌گذاری فناوری قرار گرفت. این پرسشنامه‌ها از طریق معادلات ساختاری و به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفته و پس از مشخص شدن وزن هر عامل و حذف عوامل کم اهمیت و نیز تعیین وزن هر شاخص، معادله خطی ارزش فناوری برای نوآوری‌های فناورانه فرایندی مشخص شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - مدلی برای پیاده سازی نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی
    محبوبه خسروی مانی  آرمان
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های موثر بر اجرای نوآوریهای آموزشی در نظام آموزش عالی ایران صورت گرفته است. نوع پژوهش کاربردی و از نوع اکتشافی بود. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش ، از ابزار پرسشنامه برای اخذ نظرات خبرگان برای تعیین اعتبار مدل و چارچوب پیشنهادی و چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های موثر بر اجرای نوآوریهای آموزشی در نظام آموزش عالی ایران صورت گرفته است. نوع پژوهش کاربردی و از نوع اکتشافی بود. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش ، از ابزار پرسشنامه برای اخذ نظرات خبرگان برای تعیین اعتبار مدل و چارچوب پیشنهادی و همچنین اخذ نظرات آنها در مورد اهمیت هر یک از شاخص ها بر ساس طیف لیکرت و در قالب اعداد نه گزینه ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حوزه آموزش و برنامه ریزی درسی(به عنوان خبرگان موضوع) بود . بر اساس نتایج پژوهش 6 دسته عوامل که بر اجرای نوآوریهای آموزشی در نظام آموزش عالی ایران تاثیر مستقیم دارند شامل فرهنگ برنامه درسی، ویژگی های پذیرندگان نوآوری، ویژگی نوآوری، سیاستهای محیط کلان، عوامل تسهیل کننده و عوامل محدود کننده شناسایی شدند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - توانایی های تعیین کننده جهت ایجاد زمینه ی انتقال تکنولوژی آموزشی دردانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1392
    مریم فقیه نصیری کیومرث  نیاز آذری
    چکیده تکنولوژی آموزشی ،روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرآیند تدریس ویادگیری که مبنای اهداف ویژه برای فراهم کردن آموزش مؤثرتر در جهت دانش آفرینی تنظیم و اجرا می شود. و استفاده ازاین تکنولوژی در مکانی بجز مکان اولیه خلق آن ،انتقال تکنولوژی است.اپژوهش با هدف بررس چکیده کامل
    چکیده تکنولوژی آموزشی ،روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرآیند تدریس ویادگیری که مبنای اهداف ویژه برای فراهم کردن آموزش مؤثرتر در جهت دانش آفرینی تنظیم و اجرا می شود. و استفاده ازاین تکنولوژی در مکانی بجز مکان اولیه خلق آن ،انتقال تکنولوژی است.اپژوهش با هدف بررسی توانایی های تعیین کننده برای ساخت زمینه ی انتقال تکنولوژی آموزشی در دانشگاه های آزاد مازندران انجام شد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی است. جامعه 1700 نفر از اساتید دانشگاه های مازندران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای تعیین نمونه از جدول جرسی ومورگان تعداد 313 به عنوان نمونه استفاده شده است.ابزار گرد آوری دادهها، پرسشنامه محقق ساخته و برای تعیین روایی ، از روایی محتوا و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ بررسی ومقدار819/0محاسبه گردید. داده های در دو سطح آمار توصیفی جهت تعیین فراوانی و درصد میانگین ، انحراف استاندارد ، کمترین و بیشترین و در سطح آمار استنباطی از آزمون رگرسیون چند متغیره ، تحلیل عاملی و همسانی درونی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد میزان واریانسی که توانایی واسطه گر شامل اکتساب اطلاعات و دانش، یادگیری ، یادگیری زدایی است برای انتقال تکنولوژی تبیین می کند بیشتر از سایر توانایی ها با سطح معناداری(05/0>α) است. پیشنهاد مهم این است توانایی های یادگیری، یادگیری زدایی ، اکتساب اطلاعات و ظرفیت وبنیان دانش،ترکیب و حل مساله نقش مهمی در بستر سازی انتقال تکنولوژی نوین آموزشی در نظام آموزش عالی دارا هستند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - عوامل سازمانی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی
    حسینعلی جاهد حمیدرضا  آراسته
    هدف این مقاله تعیین عوامل سازمانی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی و تبیین روابط بین این عوامل است.. روش تحقیق آن از نوع ترکیبی و جامعه آماری شامل مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و فنّاوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیران ارشد و مدیران پژوه چکیده کامل
    هدف این مقاله تعیین عوامل سازمانی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی و تبیین روابط بین این عوامل است.. روش تحقیق آن از نوع ترکیبی و جامعه آماری شامل مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و فنّاوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیران ارشد و مدیران پژوهشی و فنّاوری سازمان‏های طرف قرارداد با این دانشگاه است. برای نمونه‏گیری در بخش مطالعه کیفی از نمونه‏گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. ابزار جمع‏آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقّق‏ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های آماری همچون آزمون‏های تی، فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‏گر تأثیر عواملی سازمانی شامل وجود پژوهشگران اثربخش، کیفیّت تحقیقات، سرمایه اجتماعی، ثبت و حفاظت از اختراع، مدیریّت، بازاریابی و مواردی دیگر در تجاری‏سازی نتایج پژوهشی است. در تبیین روابط این عوامل، علاوه بر اولویت‏بندی آنها، نتایج نشان داد که تمامی عوامل رابطه همبستگی معناداری با یکدیگر دارند و بیشترین رابطه همبستگی بین ارتباطات برون‌سازمانی و فعالیّت‌های بازاریابی است. در نهایت بعد از بحث و نتیجه‏گیری از یافته‏ها، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی مرتبط ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - شناسایی عوامل علّی موثر بر ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری
    عادل  آذر ف اا شعبان الهی عباس  مقبل با عرض
    چکیده با توجه به اهمیت و نقش پارک های علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان، تحقیق حاضر با هدف شناسایی پیش نیازها و شرایط علّی مؤثر در نظام ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری انجام شده است. علی‌رغم پتانسیل زیاد این پارک‌ها در کمک به توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور، چکیده کامل
    چکیده با توجه به اهمیت و نقش پارک های علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانش بنیان، تحقیق حاضر با هدف شناسایی پیش نیازها و شرایط علّی مؤثر در نظام ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری انجام شده است. علی‌رغم پتانسیل زیاد این پارک‌ها در کمک به توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور، با چالش‌های متعددی مواجه هستند. یکی از این چالش‌ها ارزیابی عملکرد آن‌ها است که اجرا و توسعه آن مستلزم شناسایی عوامل علّی ارزیابی عملکرد پارک‌ها متناسب با شرایط بومی ایران می باشد. در این مقاله با استفاده از روش نظریه داده بنیاد این عوامل شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خبرگان و صاحب‌نظران و فعالان حوزه پارک‌های علم و فناوری و نمونه آماری شامل 17 نفر از این افراد است که با ترکیبی از روش‌های نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی و گلوله‌برفی انتخاب شده‌اند. نتایج تحقیق بر اساس روش مثلث‌سازی، بررسی اعضاء و مقایسه نظری در کدگذاری باز، محوری و انتخابی تا پایان انجام تحقیق اعتبارسنجی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل علّی مؤثر در ارزیابی عملکرد پارک‌ها شامل مأموریت‌گرایی پارک، تنوع پیچیدگی کارکرد پارک، فشارهای محک‌زنی و هزینه ای و ارزش‌آفرینی پارک است. در پایان تحقیق هم پیشنهادهایی برای توسعه ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - تحلیل تفاوت‌ها در نگرش به موانع کارآفرینی با توجه به مولفه‌های زمینه‌ای در میان دانشجویان کشور
    اسدالله  کردنانیچ سارا  شمس‌الهی
    کارآفرینان در خلأ عمل نمی کنند، آن‌ها به محیط های کارآفرینی که آنان را احاطه کرده است واکنش نشان می دهند. هدف تحقیق حاضر تحلیل تفاوت جایگاه موانع از نگاه دانشجویان با شاخص‌های زمینه‌ای متفاوت می‌باشد. پرسشنامه طراحی شده با در نظر گرفتن پرسشنامه‌ای از 25 مانع استخراجی که چکیده کامل
    کارآفرینان در خلأ عمل نمی کنند، آن‌ها به محیط های کارآفرینی که آنان را احاطه کرده است واکنش نشان می دهند. هدف تحقیق حاضر تحلیل تفاوت جایگاه موانع از نگاه دانشجویان با شاخص‌های زمینه‌ای متفاوت می‌باشد. پرسشنامه طراحی شده با در نظر گرفتن پرسشنامه‌ای از 25 مانع استخراجی که روایی محتوایی آن بصورت صوری و پایایی آن با رقم 87/ مورد تایید قرار گرفته‌است. جامعه آماری کل دانشجویان کشور و با نمونه‌ی 2500 نفری و با روش خوشه بندی بین دانشجویان استان‌های تهران، اصفهان، یزد و زنجان تقسیم گردید. از نظر تعداد و شدت تغیر پذیری در رتبه‌ها، نتایج نشان داد در جنسیت تفاوت بسیار زیادی بین مردان و زنان دیده ندارد، اما در بین قومیت‌ها؛ لرها، در میزان تحصیلات؛ دانشجویان دکترا، در بین دانشگاه‌ها؛ غیرانتفاعی‌ها و برای شغل پدر و نوع رشته؛ پدران با شغل دولتی و دانشجویان هنر تفاوت زیادی در رتبه‌بندی خود نسبت به بقیه در گروه مورد نظر دارند. در مورد میزان تغیر پذیری بر اساس موانع در بین تقسیم‌بندی‌های ایجاد شده می‌توان به موانعی چون؛ فقدان بینش در مورد کسب و کار یا خود اشتغالی، محافظه‌کاری بالا، دولتی بودن اقتصاد و عدم رشد حقوق مالکیت خصوصی و وجود راهکارهای سرمایه گذاری با سود بیشتر(بورس، بانک ها و مسکن، طلا و.... ) اشاره کرد. در مجموع همه این تغییرات و تفاوت‌ها نشان از مفید بودن استفاده از رویکردهای زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی و سیاستگزاری دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان
    جعفر باقری نژاد غزاله  جاوید
    در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن را منعکس می سازد، مدلی جهت شکل گیری نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران ارائه می شود. در واقع رابطه بین نوآوری باز به عنوان متغیر مکنون و عوامل اثرگذار برآن در چارچوب مدلی تبیین می گردد. در این راستا با مرور ادبیات موضوع و تحقیقا چکیده کامل
    در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن را منعکس می سازد، مدلی جهت شکل گیری نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران ارائه می شود. در واقع رابطه بین نوآوری باز به عنوان متغیر مکنون و عوامل اثرگذار برآن در چارچوب مدلی تبیین می گردد. در این راستا با مرور ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین یک مدل مفهومی نوآوری باز در صنعت بانکداری شامل سه سازه عمده نظیر عوامل داخلی (منابع تکنولوژیک ،توانمندی جذب ایده ها)، عوامل خارجی(منابع دانش خارجی، تغییرات تکنولوژیک) وعوامل رابطه ای (اعتماد) طراحی شد. با انجام مصاحبه هایی با خبرگان امر در ارتباط با سازه های مدل مذکور وانجام تحلیل های آماری، اعتبارسنجی لازم بعمل آمد. سپس در یک مطالعه میدانی در بانک پارسیان با توزیع پرسشنامه، داده های مرتبط برای آزمون تایید سازه ها، نشانگرها ومتغیر های مدل، گردآوری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نیز معادلات رگرسیونی تعاملی در قالب تحلیل مسیر و کاربرد نرم افزار های اس پی اس اس و لیزرل ، داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند و عوامل رابطه ای بین متغیر های مکنون و مشاهده گر تبیین شدند. نتایج موید آن است که دربعد داخلی منابع تکنولوژیک با شکل گیری نوآوری باز، رابطه مستقیم مثبت ندارد درحالیکه توانمندی جذب ایده ها با شکل گیری نوآوری باز ، رابطه مثبت دارد. دربعد خارجی، منابع دانش خارجی و تغییرات تکنولوژیک با شکل گیری نوآوری باز، رابطه مثبت دارند. سرانجام در بعد عوامل رابطه ای ، "اعتماد" با شکل گیری نوآوری باز، رابطه مثبت دارد. مدل این تحقیق با سازه ها ومتغیرهای مربوط می تواند در شکل گیری نوآوری باز در صنعت بانکداری موثر واقع گردد و مد نظر سیاست گذاران وبرنامه ریزان بخش اقتصادی مذکور قرار گیرد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران)
    فرنوش اعلامی فاطمه  نارنجی‌ثانی علیرضا یوزباشی
    چکیده امروزه سازمان ها به منظور توسعه خود، به خلق و تسهیم دانش نیازمندند و این دو میسر نمی گردد مگر در سایه اعتماد سازمانی. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط چندگانه بین تسهیم دانش و خلق دانش با اعتماد سازمانی کارشناسان در پردیس فنی دانشگاه تهران انجام شده است. روش پژوهش ا چکیده کامل
    چکیده امروزه سازمان ها به منظور توسعه خود، به خلق و تسهیم دانش نیازمندند و این دو میسر نمی گردد مگر در سایه اعتماد سازمانی. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط چندگانه بین تسهیم دانش و خلق دانش با اعتماد سازمانی کارشناسان در پردیس فنی دانشگاه تهران انجام شده است. روش پژوهش از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده و تعداد 100 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردیدند. داده‌های تحقیق از طریق آزمونt تک‌نمونه، ضریب رگرسیون و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار AMOSتحلیل شد. نتایج تحقیق عبارت‌اند از: 1. وضعیت تسهیم دانش و ابعاد آن بین کارشناسان پایین تر از حد متوسط، و از بین مؤلفه‌های خلق دانش، آشکار سازی در حد بالاتر از متوسط است در حالی که اجتماعی شدن، ترکیب و درونی سازی پایین از حد متوسط می باشد و از بین مؤلفه های اعتماد، اعتماد به همکاران و سازمان بالاتر از حد متوسط و این در حالی است که اعتماد به مدیر در پایین تر از حد متوسط قرار دارد. 2. از نظر کارشناسان پردیس فنی دانشگاه تهران از بین مؤلفه‌های تسهیم دانش، مؤلفه‌های تسهیم دانش پنهان و از بین مؤلفه‌های اعتماد سازمانی، اعتماد به مدیر و از بین مؤلفه های خلق دانش، اجتماعی شدن بیشترین اهمیت را دارد. 3. اعتماد سازمانی تأثیر مستقیمی بر تسهیم دانش و خلق دانش دارد و همچنین تسهیم دانش بر خلق دانش کارشناسان دارای تأثیر مستقیم می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد کاوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ )
    مسعود شفیعی محمد  رحمانپوری مرتضی  بهادری
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی است که طی سال‌های اخیر بارها و بارها ازسوی صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفته است و ابعاد مختلف آن از زوایای تخصصی ارزیابی و تحلیل شده است. با توجه به تأثیرگذاری عمیقی که این نوع از ارتباط بر توسعه درونزای کشور برجای می‌گذارد و در حوزه‌های است چکیده کامل
    ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی است که طی سال‌های اخیر بارها و بارها ازسوی صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفته است و ابعاد مختلف آن از زوایای تخصصی ارزیابی و تحلیل شده است. با توجه به تأثیرگذاری عمیقی که این نوع از ارتباط بر توسعه درونزای کشور برجای می‌گذارد و در حوزه‌های استراتژیک نظیر خودکفایی، تولید علم و ... آثار مستقیم و بلاواسطه دارد، راهکارهای متعدد، متنوع و گاه متناقضی نیز از سوی سیاستگزاران پیشنهاد و اجراء شده است. در این مقاله که بر گرفته از پروژه تحقیقاتی با همین مضمون است ضمن بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای توسعه یافته و ایران به اجمال به جایگاه تحقیق و توسعه در این دسته از کشورها و ازجمله ایران پرداخته خواهد شد . و پس از بیان روشها و کانالهای ارتباطی فی مابین صنعت و دانشگاه بلاخص صنعت برق به مورد کاوی روشهای ارتباطی و تحلیل عملکردی ارتباط شرکت توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاهها در طی سالیان اخیر پرداخته می شود .در ادامه پس از بررسی وضعیت ارتباط این شرکت و جایگاه آن از نگاه SWOT به اهم نکات و موانع ومشکلات موجود در برقراری این روابط خواهد رسید که در نهایت با تحلیل آن و با در نظر گرفتن عوامل موفقیت در برقراری و توسعه ارتباط به تدوین استراتژیها ، راهبردهای مدیریتی و عملیاتی که بتواند در یک برنامه زمانی پنج ساله بعنوان ابزار اجرایی در توسعه و برقراری ارتباط هرچه بیشتر و نهادینه نمودن ارتباط شرکت توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاهها ایجاد نماید. ارائه شده است . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر)
    داود  فیض محمدعلی نعمتی اشکان  جبلی جوان سمیه زنگیان
    امروزه ارائه بهترین عملکرد در زمینه بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه مدیران شرکت‌های تولیدی مبدل شده است و مدیران می‌کوشند تا با بهره گیری از تکنیک‌های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند و در این راستا قابلیت‌های بازاریابی از عوامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد برت چکیده کامل
    امروزه ارائه بهترین عملکرد در زمینه بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه مدیران شرکت‌های تولیدی مبدل شده است و مدیران می‌کوشند تا با بهره گیری از تکنیک‌های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند و در این راستا قابلیت‌های بازاریابی از عوامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد برتر برای شرکت‌ها محسوب می‌شوند. در این پژوهش با مروری بر این عوامل، تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر روی عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین بقای آنها با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است و بر اساس هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه پرسنل، کارشناسان و مدیران شرکت مواد غذایی تهران همبرگر به تعداد 180 نفر است، که نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است و با استفاده از جدول مورگان 123 نفر انتخاب گشتند که 120 پرسشنامه جمع آوری شد. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد که نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی و بقای شرکت‌های کوچک و متوسط است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - راهبردهای مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تأکید بر توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت
    منصور  معظمي نرجس  سرعتي آشتياني
    هر چند که برخورداری از منابع انرژی برای صاحبان آنها در درجه‌ اول به عنوان یک نقطه‌ قوت و یک نعمت الهی محسوب می‌شود ولی گاه وابستگی اقتصادی به همین منابع به تنگنایی برای صاحبان آنها تبدیل می‌شود. تنگنایی که از تمایل قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر این کالاهای استراتژیک ناشی م چکیده کامل
    هر چند که برخورداری از منابع انرژی برای صاحبان آنها در درجه‌ اول به عنوان یک نقطه‌ قوت و یک نعمت الهی محسوب می‌شود ولی گاه وابستگی اقتصادی به همین منابع به تنگنایی برای صاحبان آنها تبدیل می‌شود. تنگنایی که از تمایل قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر این کالاهای استراتژیک ناشی می‌شود. یکی از این تنگناها ائتلاف گروهی از کشورها برای محروم کردن صاحبان منابع از برخی امتیازات یا تغییر رفتار دیپلماتیک آنها است که اصطلاحاً تحریم نامیده می‌شود. انگیزه‌های اعمال تحریم و سطوح آن متفاوت بوده و به همین صورت میزان موفقیت آن هم متغیر است. در این مقاله به بررسی تحریم‌ها علیه ایران و اثرات تحریم‌های اخیر بر صنعت نفت بر اساس مدل SWOT و به روش مطالعات کتابخانه ای پرداخته شده و در نهایت تلاش می‌شود، راهبردهای عبور از این شرایط بر اساس نظرات خبرگان صنعت نفت ارائه شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - انتقال بین‌سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان‌های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران)
    مجتبي  عزيزی محمدحسين  صبحیه محمدرضا  آراستی امیر البدوی
    یادگیری سازمانی یکی از توانمندی‌های کلیدی و محرک اصلی نوآوری سازمانی به شمار می‌رود. یکی از منابع بسیار مهم برای یادگیری سازمانی، انتقال بین‌سازمانی دانش در طول همکاری‌های بین‌المللی می‌باشد. در طول یک همکاری بین‌المللی، عوامل متعددی وجود دارند که عدم مدیریت وکنترل آنها چکیده کامل
    یادگیری سازمانی یکی از توانمندی‌های کلیدی و محرک اصلی نوآوری سازمانی به شمار می‌رود. یکی از منابع بسیار مهم برای یادگیری سازمانی، انتقال بین‌سازمانی دانش در طول همکاری‌های بین‌المللی می‌باشد. در طول یک همکاری بین‌المللی، عوامل متعددی وجود دارند که عدم مدیریت وکنترل آنها باعث می‌شود میزان یادگیری بین‌سازمانی و نوآوری مورد انتظار از آن به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد. هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر انتقال بین‌سازمانی دانش در کنسرسیوم‌های بین‌المللی صنعت نفت ایران و ارائه‌ مدلی مفهومی در این رابطه می‌باشد. این تحقیق با رویکردی کیفی- اکتشافی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام شده است. در مرحلۀ اول، 22 عامل کشف و در قالب یک مدل مفهومی طبقه‌بندی گردید. در مراحل دوم و سوم، 10 عامل کلیدی که مورد توافق بیش از 60% متخصصان و خبرگان صنعت نفت بود، اولویت‌بندی شد. عوامل شناسایی شده در این تحقیق و مدل مفهومی حاصل از آن، مبنای قابل قبولی برای ارتقاء میزان یادگیری بین‌سازمانی در پروژه‌های بین‌المللی و افزایش نوآوری در سازمان‌های پروژه‌محور به شمار می‌رود. در این مقاله، تناقضاتی نسبت به نتایج تحقیقات گذشته مشاهده و به بحث گذاشته شده و پیشنهاداتی نیز برای تحقیق در آینده ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران
    حجت اله  حاجي حسيني مهناز  رحیمی محسن  معصوم زاده
    هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فرایند موفق در پروژه‌های انتقال فناوری در تعدادی از شرکت‌های صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. همچنین این پژوهش به منظور شناخت موانع و تنگناها و ارائه راهکارهای مورد نیاز برای تقویت فعالیت‌های نوآورانه در فرایند فوق انجام گرف چکیده کامل
    هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فرایند موفق در پروژه‌های انتقال فناوری در تعدادی از شرکت‌های صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. همچنین این پژوهش به منظور شناخت موانع و تنگناها و ارائه راهکارهای مورد نیاز برای تقویت فعالیت‌های نوآورانه در فرایند فوق انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی بوده و از روش تحلیل توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی داده‌ها آزمون فریدمن به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در جامعه آماری نشان داد که عوامل تأثیرگذار بر فرایند مؤثر انتقال فناوری از قبیل "وجود ظرفیت مناسب جذب فناوری" و "زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری فناوری" و "تقسیم کار و مسئولیت‌ها در تیم دریافت کننده فناوری" در شرایط به نسبت مناسبی قرار دارد و تأثیر قابل توجهی در امر انتقال موفق فناوری داشته است؛ لیکن عامل "آموزش نیروی انسانی و ایجاد مهارت لازم در امر انتقال" در شرایط نامناسبی قرار دارد و نیاز به اصلاح و بهبود این موضوع در صنعت مورد مطالعه، اجتناب ناپذیر است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها
    امین باقری کراچی عباس  عباس پور
    از آنجا که مؤلفه‌های چابکی در سازمان‌های گوناگون با هم متفاوت است، این مقاله درپی آن است که ابتدا، به شناسایی مؤلفه‌های چابکی سازمانی به عنوان رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها بپردازد و سپس میزان کاربست این مؤلفه‌ها در دانشگاه‌ها را مورد مداقه قرار دهد. در این پژوه چکیده کامل
    از آنجا که مؤلفه‌های چابکی در سازمان‌های گوناگون با هم متفاوت است، این مقاله درپی آن است که ابتدا، به شناسایی مؤلفه‌های چابکی سازمانی به عنوان رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها بپردازد و سپس میزان کاربست این مؤلفه‌ها در دانشگاه‌ها را مورد مداقه قرار دهد. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است. در حقیقت، این تحقیق در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. گروه نمونه در بخش کیفی 25 نفر بوده که به شکل هدفمند انتخاب شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل 1583 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی استان فارس بوده که از میان آن، یک نمونه 310 نفری به روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب گردیده است. به منظور جمع آوری داده‌های کمی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و پایایی کل پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ 981/0 برآورد گردیده است. یافته‌های کیفی حاکی از آن است که مؤلفه‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها عبارت است از: محرک‌های چابکی، قابلیت‌های چابکی، تسهیل کننده‌های چابکی، موانع چابکی، پیامدهای چابکی. همچنین یافته‌های کمی نشان می‌دهد که میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد کاربست تمام مؤلفه‌ها در وضعیت موجود از میانگین کمتر بوده و در تمام مؤلفه‌ها دارای تفاوت معنادار است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی در حوزه نوآوری
    علی  بی تعب سید سپهر قاضی نوری سید احمد  فیروزآبادی
    سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در دو دهه اخیر به طور جدی مورد توجه بسیاری از محققان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاستگذاری قرار گرفته است. هر چند که همچنان خلأ وجود یک مدل جامع و کاربردی برای تبیین این مفهوم به چشم می‌خورد. بدین منظور پژوهش حاضر، چکیده کامل
    سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در دو دهه اخیر به طور جدی مورد توجه بسیاری از محققان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاستگذاری قرار گرفته است. هر چند که همچنان خلأ وجود یک مدل جامع و کاربردی برای تبیین این مفهوم به چشم می‌خورد. بدین منظور پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظریه‌های موجود، سطح تجمیع، گونه، بعد و شاخص‌ به عنوان چهار جزء اصلی تبیین کننده سرمایه اجتماعی انتخاب و بر این اساس یک چارچوب مفهومی جدید استخراج و ارائه نموده است. همچنین روابط درون هر یک از اجزا به همراه روابط بین اجزای چهارگانه مدل نیز تبیین گردیده است. سنجش اعتبار این مدل به روش پنل اعتبارسنجی محتوایی با حضور 30 نفر از محققین حوزه سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد که کلیات مدل با "نسبت اعتبار محتوایی (CVR)" معادل 87/0 مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین دو جزء دیگر نیز به ترتیب با اجزای اصلی مدل نیز با نسبت اعتبار محتوایی 6/0 و 73/0 تأیید شده‌اند. در نهایت نیز، تأثیر مثبت و منفی هر یک از اجزای مدل تأیید شده بر نوآوری از تحقیقات نظری و تجربی موجود استخراج و ارائه گردیده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری کشور (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)
    سیدرضا حقی احمد  صباحی
    چکیده یکی از مهمترین پیش شرط‌های توسعه کشورهای پیشرفته، برخورداری از نظام ملی نوآوری قدرتمند می‌باشد که در سایه آن، عرضه کالاهای جدید و روش‌های نوین تولید، دستیابی به بازارها و منابع گسترده‌تر به همراه ایجاد ساختارهای جدید برای صنعت فراهم می‌شود. با توجه به اینکه دانشگ چکیده کامل
    چکیده یکی از مهمترین پیش شرط‌های توسعه کشورهای پیشرفته، برخورداری از نظام ملی نوآوری قدرتمند می‌باشد که در سایه آن، عرضه کالاهای جدید و روش‌های نوین تولید، دستیابی به بازارها و منابع گسترده‌تر به همراه ایجاد ساختارهای جدید برای صنعت فراهم می‌شود. با توجه به اینکه دانشگاه، صنعت و دولت از ارکان اصلی نظام نوآوری در سطح ملی به شمار می‌آیند، مطالعه روابط میان آن‌ها جهت رفع معضلات صنعتی و ارائه روشی نظام‌مند برای تولید محصولات، فرایندها و فناوری نوین از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای این منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تعامل میان ارکان نظام ملی نوآوری کشور و ارائه راهکارهای اصلاح و بهبود آن صورت گرفته است. لذا این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات اکتشافی (زمینه‌یابی) است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان نهادهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت، شهرداری‌ها، سازمان‌های ذیربط و کاربران نوآوری بوده و نمونه آماری دربرگیرنده 100 نفر از نخبگان سازمانی معرفی شده از سوی مراجع فوق می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز به روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از مصاحبه و پرسشنامه حاصل گشته است. با توجه به یافته های بدست آمده این نتیجه حاصل شد که نهادهای سیاست‌گذاری برای تحقیق و توسعه و نوآوری در همه سطوح وجود دارند اما تعامل ارکان اصلی نوآوری شامل دانشگاه، صنعت و دولت، ضمن دارا بودن پتانسیل‌های قوی علمی، فنی و تجربی از انسجام سیستماتیک برخوردار نیست. از این‌رو در پژوهش حاضر نگاشت نهادی مطلوب و راهکارهای بهبود نظام ملی نوآوری ایران ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - رابطه سرمایه فکری با بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
    روح اله قابضی سید محمود  موسوی شیری
    در این پژوهش تاثیر سرمایه فکری به عنوان یک دارایی با اهمیت و دارای مزیت های رقابتی پایدار بر بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد برسی قرار گرفته است. برای سنجش سرمایه فکری شرکت ها دو بعد کارایی(ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن) و ارزش(ارزش ن چکیده کامل
    در این پژوهش تاثیر سرمایه فکری به عنوان یک دارایی با اهمیت و دارای مزیت های رقابتی پایدار بر بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد برسی قرار گرفته است. برای سنجش سرمایه فکری شرکت ها دو بعد کارایی(ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن) و ارزش(ارزش نامشهود محاسبه شده) مورد توجه قرار گرفته است. اطلاعات مربوط به سال های 1386 الی1392 شرکت های مذکور جمع آوری و فرضیه های آزمون با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا موردآزمون قرار گرفته اند.نتایج به دست امده نشان می دهد که ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن ( کارآیی سرمایه انسانی، کارآیی سرمایه ساختاریو کارآیی سرمایه بکار گرفته شده) با بهره وری رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین، بین ارزش نامشهود محاسبه شده و بهره وری شرکت فقط در مدل های با اثر ثابت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در بررسی تأثیر همزمان ارزش نامشهود محاسبه شده و اجزای ضریب ارزش افزوده فکری بر بهره وری شرکت نیز نتایج آزمون های آماری حاکی از این بود که کارآیی سرمایه بکار گرفته شده تنها عامل تأثیرگذار بر بهره وری است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری
    عباس رفیعی مصطفی  جعفری پیمان  اخوان
    ..هدف تحقیق شناسایی عوامل دانشی موثر بر طراحی و جذب فناوری در مراکز دانش بنیان و صنایع تولیدی و بررسی تاثیر مدیریت دانش بر هریک از این عوامل و انتقال موفق فناوری می باشد . روش تحقیق ، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده تعداد 151نفر چکیده کامل
    ..هدف تحقیق شناسایی عوامل دانشی موثر بر طراحی و جذب فناوری در مراکز دانش بنیان و صنایع تولیدی و بررسی تاثیر مدیریت دانش بر هریک از این عوامل و انتقال موفق فناوری می باشد . روش تحقیق ، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده تعداد 151نفر به عنوان نمونه از بین گروه های علمی وتحقیقی و تعداد 277 نفر نیز از صنایع تولیدی انتخاب شدند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه گردآوری شد. برای روایی سنجی از روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی و برای پایایی سنجی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت بررسی روابط بین متغییرهای تحقیق و بررسی فرضیات از مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرو افزار اس پی اس اس و ایموس استفاده شده است . در نتایج تحقیق مشخص گردید رابطه مثبت و معنی داری بین مدیریت دانش و انتقال موفق فناوری وجود دارد ، با این تفاوت که مدیریت دانش تنها درمراکز دانش بنیان ، اثر مستقیم بر انتقال موفق فناوری دارد. همچنین مدیریت دانش از طریق توانمندی دانشی به عنوان یک متغییر میانجیگر ، اثر غیر مستقیم بر انتقال اثر بخش فناوری دارد که میزان تاثیر آن در مراکز دانش بنیان ( 35%) و در صنایع تولیدی ( 77%) می باشد . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - طراحی چارچوب مدل‌سازی جریان دانش صنعت و دانشگاه
    محمد قائم تاج گردون محمدتقی  منظوری‌شلمانی جعفر حبیبی
    ارتباط کارامد دانشگاه و صنعت مسأله‌ای است که محققین حوزه‌های مختلف چه در صنعت و چه در دانشگاه به دنبال یافتن راه‌کارهایی برای رفع مشکلات آن هستند. در یک دسته‌بندی می‌توان راه‌کارهای ارائه شده را مبتنی بر سه رهیافت عمل‌گرا، نهادگرا و ماهیت‌گرا دانست. راه‌کارهای عمل‌گرا د چکیده کامل
    ارتباط کارامد دانشگاه و صنعت مسأله‌ای است که محققین حوزه‌های مختلف چه در صنعت و چه در دانشگاه به دنبال یافتن راه‌کارهایی برای رفع مشکلات آن هستند. در یک دسته‌بندی می‌توان راه‌کارهای ارائه شده را مبتنی بر سه رهیافت عمل‌گرا، نهادگرا و ماهیت‌گرا دانست. راه‌کارهای عمل‌گرا در پی اثربخشی سریع بوده و عمدتاَ با شتابزدگی در عمل نیز مواجه هستند. راه‌کارهای نهادگرا به دنبال نقش دادن به نهادهای واسط نظیر دولت به عنوان حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه هستند. رهیافت ماهیت‌گرا صنعت را مظهر فنّاوری یا علم تجاری شده و دانشگاه را تولید کننده دانش می‌دانند. اگرچه این رهیافت‌ها هریک از زاویه‌ای به ارتباط صنعت و دانشگاه می‌نگرند لیکن همگی قائل به جریان دانش مناسب در زمان و مکان میان دانشگاه و صنعت هستند. در این مقاله، یک پژوهش توسعه‌ای و مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای به انجام رسیده است و از میان 47 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر علمی در حوزه مدیریت دانش، تعداد 12 مدل استخراج شده و از میان آنها 4 مدل که دارای کاربرد عام بوده و اعتبارسنجی آنها نیز گزارش شده بود به عنوان مدل‌های منتخب جهت به‌کارگیری در ارتباط دانشگاه و صنعت بررسی و مقایسه شده‌اند. در این مقایسه تطابق این مدل‌ها با رهیافت‌های مذکور مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از این مدل‌ها در ارتباط صنعت و دانشگاه امکان‌سنجی شده است. سپس با استفاده از نتایج حاصل از مقایسه، یک چارچوب مفهومی برای مدل‌سازی جریان دانش در ارتباط صنعت و دانشگاه ارائه شده که با استفاده از آن می‌توان یک نگرش جامع به مدل‌سازی جریان دانش در ارتباط صنعت و دانشگاه داشت. این چارچوب مبتنی بر چارچوب زکمن است و چهار جنبه از چارچوب زکمن را از شش منظر و سطح وقوع جریان‌های دانشی برای مدل‌سازی جریان‌های دانش میان دانشگاه و صنعت بررسی می‌کند. ارزیابی چارچوب ارائه شده از طریق ارائه مدل جریان دانش صنعت و دانشگاه به انجام رسیده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعه برق ایران)
    زین العابدین اکبرزاده محمد  ولی پور خطیر محمد  محمدپور عمران
    چابکی این امکان را برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد که با ارائه پاسخ‌های سریع، نوآورانه و خلاق بقای خود را در محیط‌های پیچیده و دائماً در حال تغییر امروزی تضمین کنند. در همین راستا، تحقیق حاضر درصدد است تا شاخص‌های اصلی چابکی را در سازمان توسعه برق ایران مورد مطالعه قرار ده چکیده کامل
    چابکی این امکان را برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد که با ارائه پاسخ‌های سریع، نوآورانه و خلاق بقای خود را در محیط‌های پیچیده و دائماً در حال تغییر امروزی تضمین کنند. در همین راستا، تحقیق حاضر درصدد است تا شاخص‌های اصلی چابکی را در سازمان توسعه برق ایران مورد مطالعه قرار دهد. در ابتدا با استناد به ادبیات موضوعی، چهار معیار اصلی «اهرمی ‌کردن اثر افراد و اطلاعات»، «روابط همکارانه»، «اغنای مشتریان» و «غالب آمدن بر تغییر» انتخاب شدند. پس از طراحی پرسشنامه و تعیین روایی محتوا با نظر متخصصان دانشگاهی، داده‌های تحقیق از طریق نظر خواهی از خبرگان سازمان توسعه برق ایران جمع‌آوری گردید. سپس به منظور تعیین پایایی، سازگاری ماتریس مقایسات زوجی با روش گوس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که، مهم‌ترین معیار در انتخاب واحد سازمانی چابک‌تر «روابط همکارانه» با درجه اهمّیت (301/0) است. این در حالی است که در سازمان توسعه برق ایران، روابط همکارانه در رتبه سوم قرار گرفته است. لازم به ذکر است که، معیارهای اهرمی‌ کردن اثر افراد و اطلاعات با درجه اهمیت (277/0)، غالب آمدن بر تغییر با درجه اهمیت (238/0) و اغنای مشتریان با درجه اهمیت (184/0) مهمترین معیارهای بعدی در انتخاب واحد سازمانی چابک‌تر محسوب می‌شوند. نتایج حاکی از آن است که، سازمان توسعه برق ایران به منظور حداقل‌سازی شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب چابکی سازمانی می‌بایست تمرکز بیشتری بر اولویت شاخص‌های موثر بر چابکی سازمانی داشته باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان
    شوبو عبدالملکی فخرالسادات  نصیری ولیک بنی سیروس  قنبری
    ههدف از پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می‌باشد و جامعه آماری ن را مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج در سال تحصیلی۹۳-۹۲ تشکیل چکیده کامل
    ههدف از پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می‌باشد و جامعه آماری ن را مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج در سال تحصیلی۹۳-۹۲ تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای-نسبی165 نفر مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از سه پرسشنامه استفاده شد: 1- پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینانه 2- پرسشنامه عملکرد شغلی و3- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی. برای به دست آوردن روایی پرسشنامه‌ها از روش محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایایی محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ هم به ترتیب92/.،۸2/۰ و۸6/۰ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی؛ همچون آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که: وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در مدیران، بهره وری و عملکرد شغلی در سطح قوی بوده و ابعاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران بالاتر از سطح متوسط است. همچنین نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین میزان ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران و ابعاد آن با عملکرد و بهره وری شغلی آنان است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - تکنیک های داده‌کاوی در سهمیه‌بندی مناطق برای کنکور
    نرجس سرعتی آَشتیانی سمیه علیزاده علی  مبصّـری
    تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها در سیستم آموزشی ایران خواهان ورود به دانشگاه‌ها می‌باشند و رقابت اصلی برای ورود به مراکز دانشگاهی معتبر می‌باشد. از سویی دیگر تسهیلات آموزشی، بهداشتی و ... در تمامی شهرها توزیعی مناسب ندارند. مدیران سازمان‌های ذیربط، تخصیص سهمیه چکیده کامل
    تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها در سیستم آموزشی ایران خواهان ورود به دانشگاه‌ها می‌باشند و رقابت اصلی برای ورود به مراکز دانشگاهی معتبر می‌باشد. از سویی دیگر تسهیلات آموزشی، بهداشتی و ... در تمامی شهرها توزیعی مناسب ندارند. مدیران سازمان‌های ذیربط، تخصیص سهمیه را راه‌کاری مناسب برای حل این مسأله می‌دانند و به دنبال استفاده از دانش نهفته در داده‌های موجود در این حوزه هستند. با منطقه‌بندی کلیه بخش‌های کشور، داوطلبان هر منطقه با هم مقایسه می‌شوند و در واقع با این روش از اینکه درصد پذیرفته‌شدگان یک شهر چند برابر شهر دیگری باشد، جلوگیری می‌شود. تعیین میزان سهمیه کنکور برای بخش‌های کشور در سال های اخیر، برمبنای میزان توسعه‌یافتگی مناطق با استفاده از روش تاکسونومی صورت گرفته است که خروجی حاصل از این روش نوعی رتبه‌بندی مناطق می‌باشد که در آن امکان تحلیل گروهی مناطق وجود ندارد، همچنین تعداد مناطق بصورت نظری تعیین می شود. برای رفع این مسائل بخش‌بندی می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب مورد استفاده قرار گیرد. تحقیق حاضر برای اولین بار در حوزه توسعه‌یافتگی، با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی و روش کریسپ و در قالب متدولوژی پیشنهادی، بر روی داده‌های مرتبط، در وزارت آموزش‌ و پرورش، وزارت کشور، وزارت بهداشت و درمان، مرکز آمار و سازمان سنجش، صورت گرفته است. پس از شناسایی استانداردها و شاخص‌های اثرگذار در این زمینه، آماده‌سازی داده‌ها انجام شده و به ساخت انباره‌داده و ترکیب شاخص‌ها جهت استخراج عوامل جدید پرداخته شده است. در گام بعدی با بکارگیری الگوریتم K-means بخش‌های شبیه به هم در خوشه‌های مربوطه قرار گرفته و سپس با استفاده از روش پیش‌بینی شبکه های عصبی و درخت تصمیم امکان اختصاص بخش‌های جدید به هر کلاس (خوشه‌های ایجاد شده) فراهم شده و جهت ارزیابی مدل‌های ایجاد شده، دقت خروجی با سایر روش‌ها مقایسه شده است. دستاوردهای این تحقیق عبارتند از: تعیین تعداد بهینه بخش‌ها، بخش‌بندی مناطق، تحلیل هر بخش، استخراج قواعد تصمیم‌گیری، امکان پیش‌بینی سریع‌تر و دقیق‌تر برچسب کلاس برای مناطق جدید، فراهم نمودن امکان تدوین راهبرد‌های مناسب برای هر بخش. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - طراحی مدل جهت انتقال فناوری نوین در نظام آموزش عالی
    مریم فقیه نصیری کیومرث  نیازی آذر
    تکنولوژی آموزشی روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرآیند یادگیری که برمبنای اهداف ویژه جهت ایجاد آموزش مؤثرتر در جهت دانش آفرینی تنظیم می شود. و بکارگیری ازاین تکنولوژی در مکانی بجز مکان اولیه ،انتقال تکنولوژی است. پژوهش با هدف طراحی مدل جهت انتقال تکنولوژی آموزشی چکیده کامل
    تکنولوژی آموزشی روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرآیند یادگیری که برمبنای اهداف ویژه جهت ایجاد آموزش مؤثرتر در جهت دانش آفرینی تنظیم می شود. و بکارگیری ازاین تکنولوژی در مکانی بجز مکان اولیه ،انتقال تکنولوژی است. پژوهش با هدف طراحی مدل جهت انتقال تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای آزاد مازندران انجام شد. روش تحقیقدر بخش کیفی از نوع درهم تنیده و در بخش کمی توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه 1700 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای مازندران میباشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است و بر اساس فرمول کوکرال تعداد 313 به عنوان نمونه انتخاب شد.ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته است.برای تعیین روایی ، از روایی محتوا و پایایی آن جهت مصاحبه از بازآزمایی و در قسمت کمی از روش ضریب آلفای کرونباخ بررسی ومقدار819/0محاسبه گردید. دادههای در دو سطح آمار توصیفی به منظور تعیین فراوانی و درصد میانگین ، انحراف استاندارد نمـودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل عاملی رگرسیون چند متغیره و سطح معناداری (05/0>α) ، تحلیل مسیر تحلیل عاملی و روش بردار ویژه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد ابعاد انتقال تکنولوژی آموزشی شامل توانایی های ظرفیت جذب ،بنیان دانش،یادگیری ،یادگیری زدایی، ترکیب ،مراقبت ، همکاری ، شبکه سازی و ائتلاف می باشد که سهم توانایی بنیان دانش از سایر مولفه ها بیشتر است و مدل طراحی انتقال تکنولوژی اموزشی معادله ای ساختار خطی است و به طور متوسط بیش از 80 % متخصصین آموزش عالی مدل پیشنهادی این پژوهش را تایید میکنند. پیشنهاد مهم این است که مدل طراحی، ساختارسازمانی آموزش عالی را بررسی می کند؛به گونه ای که خط مشی ها ورویه های آن اعضا را به یادگیری ،یادگیری زدایی،ظرفیت جذب، ترکیب ،بنیان دانش ،همکاری ،ائتلاف،شبکه سازی تشویق کند تا در آن انتقال تکنولوژی صورت گیرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - شایستگی‏های اعضای هیات‏علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی ؛ تامّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری
    قاسم سلیمی الهام  حیدری فهیمه  کشاورزی
    تحوّلات دانشگاه‏های آینده به شایستگی‏ها، ابتکارات، سیاست‏گذاری‏ها وبرنامه‏های امروز توسعه حرفه‏ای اعضای هیات‏علمی بستگی دارد. دراین مطالعه تلاش می‏شود تا از منظر دانشجویان، شایستگی‏های مورد انتظار اعضای هیات علمی برای یک دهه آینده مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش چکیده کامل
    تحوّلات دانشگاه‏های آینده به شایستگی‏ها، ابتکارات، سیاست‏گذاری‏ها وبرنامه‏های امروز توسعه حرفه‏ای اعضای هیات‏علمی بستگی دارد. دراین مطالعه تلاش می‏شود تا از منظر دانشجویان، شایستگی‏های مورد انتظار اعضای هیات علمی برای یک دهه آینده مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 93- 92 می‌باشد. نمونه‌ای با حجم 214 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی انتخاب شد. ابزار این پژوهش،پرسشنامه محقق‏ساخته شایستگی‌های اعضای هیئت علمی(با اقتباس از پژوهش کیفی هیات و ویلیامز(2011)) می‏باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان دکتری،مهم‏ترین شایستگی اعضای هیئت علمی در یک دهه آینده، شایستگی پژوهش خواهد بود، این در حالی است کهدر شرایط موجود، شایستگی تدریس اعضای هیات علمی از وضعیت مطلوب‏تری برخوردار است. بعلاوه این مطالعه آشکار نمود‏که بین وضعیت موجود و مطلوبشایستگی‏های تدریس، پژوهش، مشاوره، ارائه خدمات و همکاری و همیاری اعضای هیات‏علمی با همکاران شکاف زیادی وجود دارد. در پایان بین ابعاد مختلف شایستگی ارتباط معناداری یافت شد. باتوجه به اینکه مشابه این مطالعه درایران کاری انجام نشده است، این مقاله به دانش موجود درزمینه دانش توسعه و بالندگی اعضای هیات علمی و سیاست‏گذاری در این زمینه درکشور می‏افزاید، همچنین مقاله پیشنهاد‏هایی راجهت سیاستگذاری بالندگی اعضای هیات علمی ارائه می‏دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری در شرکتهای دانش بنیان مورد مطالعه : شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاههای آزاد استان اصفهان
    رضا انصاری زهرا جعفری بنه عیسی علی  کرمپور
    چکیده رشد و ادامه حیات سازمان ها به خصوص شرکت های دانش بنیان در قرن اخیر نیازمند داشتن نوآوری است.شرکت ها ی دانش بنیان با برخورداری از ظرفیت جذب دانش می توانندنوآوری خود رابهبود بخشند. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری درشرکت های دانش ب چکیده کامل
    چکیده رشد و ادامه حیات سازمان ها به خصوص شرکت های دانش بنیان در قرن اخیر نیازمند داشتن نوآوری است.شرکت ها ی دانش بنیان با برخورداری از ظرفیت جذب دانش می توانندنوآوری خود رابهبود بخشند. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری درشرکت های دانش بنیان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکتهای مستقر درمراکز رشد دانشگاه های آزاد استان اصفهان می باشد.ابزار پرژوهش شامل پرسشنامه ای است که براساس مرور ادبیات تدوین و با استفاده از نظر خبرگان و با تعدیل جزئی مورد استفاده قرار گرفت و برای بررسی روایی از روایی محتوا و سازه و پایایی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 50 پرسشنامه جمع آوری شده می باشد که با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری آنالیز شد. نتایج مدلهای اندازه گیری سازه های پژوهش نشان می دهد که تمام سازه ها از روایی و پایایی مناسب برخوردارند. همچنین نتایج مدل ساختاری نشان می دهد که تاثیر ابعاد ظرفیت جذب دانش بر انواع نوآوری مثبت و معنادار بوده است. و تاثیر نوآوری فرایند بر نوآوری محصول معنا دار نبوده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران
    محمدصادق خیاطیان سیدحبیب‌اله  طباطبائیان مهدی  الیاسی
    موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. این شرکت‌ها به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر نقش دارند. اما به دلیل ریسک‌های ذاتی و ویژگی‌های خاص، یکی از چالش چکیده کامل
    موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. این شرکت‌ها به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی، اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر نقش دارند. اما به دلیل ریسک‌های ذاتی و ویژگی‌های خاص، یکی از چالش‌های موفقیت این شرکت‌ها، تداوم رشد و پایداری آن‌ها می‌باشد. این مقاله با هدف شناسایی عوامل رشد و پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران انجام شده است. در این راستا از رویکرد کیفی جهت تبیین و شناسایی عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شد. از نظر روش اجرای تحقیق از روش مصاحبه ساختاریافته بهره گرفته شد. جامعۀ آماری مورد بررسی، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری می‌باشد. نمونۀ آماری متشکل از 30 نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان موفق مستقر در پارک‌های علم و فناوری می‌باشد که از روش نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که در موردهای منتخب از شرکت‎های دانش بنیان، مهم‎ترین دسته از عوامل اثرگذار بر رشد و پایداری شرکت‎های دانش‎بنیان عبارت‌اند از: ویژگی موسسان، مشخصات عمومی شرکت، ایده محوری شرکت، نیروی انسانی، بازار و رقابت، سازماندهی، زیرساخت‎ها، تأمین مالی و عوامل محیطی. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی
    حسین صمدی میارکلائی حمزه صمدي میارکلائی مسعود  بسطامی
    کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی است که نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها دارد؛ از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعه کارآفرینی سازمانی تأثیرگذارند که باید مطالعه و شناسایی شوند. در واقع هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی ساز چکیده کامل
    کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی است که نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها دارد؛ از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعه کارآفرینی سازمانی تأثیرگذارند که باید مطالعه و شناسایی شوند. در واقع هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شیلات استان مازندران می‌باشد. روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و خبرگان اداره کل شیلات استان مازندران در مسائل مدیریتی و کارآفرینی می‌باشند. در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی شناسایی و در سه بُعد (عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی) سازماندهی گردید. داده‌های پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه‌های دلفی و مقایسات زوجی جمع‌آوری، و با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی- فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل‌های صورت گرفته حاکی از آن است که عوامل اصلی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی. می‌توان دریافت که کارآفرینی سازمانی از مفاهیم بسیار مهمی است که اهمیت و مزایای آن در سال‌های اخیر برای شمار زیادی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در زیر بخش-های مختلف صنعتی، کشاورزی و شیلاتی کاملاً محسوس بوده است و توجه به آن می‌تواند بسیاری از منافع اقتصادی و اجتماعی را برای سازمان‌ها به‌بار آورد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - ارتباط میان فرهنگ سازمان، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای ارتباطی (مطالعه موردی رادیو تاویزیون ایران)
    مهدی شریفی حمزه  رایج مهرداد  استيري
    این مقاله به بررسی روابط میان مدیریت منابع انسانی استراتژیک، فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. هر چند مدیریت منابع انسانی استراتژیک و فرهنگ سازمانی از عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتارهای شهروندی در سازمان به شمار می‌‌آیند، لیکن در خصوص چگونگی تأثیرگذاری ای چکیده کامل
    این مقاله به بررسی روابط میان مدیریت منابع انسانی استراتژیک، فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. هر چند مدیریت منابع انسانی استراتژیک و فرهنگ سازمانی از عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتارهای شهروندی در سازمان به شمار می‌‌آیند، لیکن در خصوص چگونگی تأثیرگذاری این دو عامل بر رفتارهای شهروندی سازمانی تحقیقات کمی انجام گرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، ترسیم روابط میان این سه متغیر مهم سازمانی به شکلی روشن و مشخص، با توجه به آزمون دو مدل مفهومی پیشنهادی بوده است. روش مورد استفاده در تحقیق نیز پیمایشی- همبستگی و بطور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رویکرد جبرگرایی فرهنگی و انطباق مدیریت منابع انسانی استراتژیک مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین دررابطه بین سه متغیر تحقیق، مدیریت منابع انسانی استراتژیک نقش میانجی دارد. در پایان نیز بر اساس هدف مطالعه، مدل مفهومی ارائه و بر مبنای محدودیت‌های تحقیق، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است. کلید واژه‌ها‌: فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی استراتژیک، رفتار شهروندی سازمانی، مدل معادلات ساختاری جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران
    نوید  رسولی   مرتضی ملکی
    این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران انجام شد و از نوع ترکیبی کمی – کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (قضاوتی)16 نفر از تولیدکنندگان با سابقه ی صنعت چکیده کامل
    این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران انجام شد و از نوع ترکیبی کمی – کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (قضاوتی)16 نفر از تولیدکنندگان با سابقه ی صنعت لوستر ایران به عنوان نمونه بخش کیفی پژوهش و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای – تصادفی 120 تولید کننده و230 فروشگاه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند . از طریق تحلیل محتوای پژوهش‌های داخل و خارج از کشور و همچنین مصاحبه‌های انجام شده، پرسشنامه محقق ساخته طراحی و اجرا شد. با توجه به ارزیابی نظرات آنان، از بین 22 مورد از عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید ، عواملی چون "برخورداری از مهارت های فنی"، "جذابیت لوستر برای بازار"، "در نظر گرفتن دکوراسیون داخلی منازل و طراحی بر مبنای آن"، "تلفیق مدل های قدیمی و جدید" و "یکتایی و منحصر به فردی لوستر" ، "در نظر گرفتن رده های متفاوت توان مالی مشتریان"، "توجه به احساس ایجاد شده در مشتری پس از دیدن لوستر"، " ارتباط رو در روی طراحان با مشتری و لمس نیاز و سلیقه ی او"، " مشاهده ی کالاهای موجود بازار با تردد در مراکز فروش"و "داشتن دید هنری" ، از مهمترین عوامل مؤثر بر طراحی لوستر جدید شدند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب‌وکار (مورد مطالعه: خوشه قطعات خودرو شهرک‌های صنعتی استان سمنان)
    مرتضی ملکی مین باش رزگاه امین  کهیاری حقیقت
    رویکرد نوآوری بازاریابی یکی از مؤلفه های مهم در تعیین استراتژی رقابتی کسب‌ ‌وکارها است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین نوآوری بازاریابی و استراتژی‌های رقابتی با هدف ارائه راهکارهای جدید در راه مدیریت بنگاه اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می‌باشد. جام چکیده کامل
    رویکرد نوآوری بازاریابی یکی از مؤلفه های مهم در تعیین استراتژی رقابتی کسب‌ ‌وکارها است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین نوآوری بازاریابی و استراتژی‌های رقابتی با هدف ارائه راهکارهای جدید در راه مدیریت بنگاه اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد بازاریابی و فروش 84 واحد فعال صنعتی خوشه قطعات خودرو استان سمنان است. تعداد ۵۶ پرسشنامه قابل تحلیل به محققین ارجاع داده شد. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل‌یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی(PLS) استفاده شد. یافته‌های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت معنادار بین نوآوری بازاریابی با مزیت رقابتی تمایز و مزیت رقابتی رهبری هزینه است. اما رابطه بین نوآوری بازاریابی و مزیت رقابتی تمرکز معنادار نبود.  جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه
    حسن محمودیان افسانه  لطفی عظیمی مسلم  عباسی احسان جمالی رویا  محمودی
    هدف این پژوهش بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون بود. نمونه این پژوهش شامل 400 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در سال 92-91 بود که از طر چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون بود. نمونه این پژوهش شامل 400 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در سال 92-91 بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون جهت گیری کارآفرینی، پرسشنامه انگیزه پیشرفت، مقیاس نوآوری، مقیاس تحمل ابهام، پرسشنامه خودکارآمدی، پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه خودشکوفایی استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که جهت گیری کارآفرینی با متغیرهای انگیزه پیشرفت، نوآوری، خودکارآمدی، خودشکوفایی، عزت نفس و تحمل ابهام رابطه مثبت معنی داری دارد(01/0P <). نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که متغیرهای انگیزه پیشرفت ، عزت نفس و نوآوری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه را پیش بینی می‌ک جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهها براساس نظریه داده بنیاد
    محمد شرفی عباس  عباس پور
    هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری در بین دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بود. روش تحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه برخاسته از داده ها بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموختگان کارشناسی ارشد بودند و شیوه نم چکیده کامل
    هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری در بین دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بود. روش تحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه برخاسته از داده ها بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموختگان کارشناسی ارشد بودند و شیوه نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری هدفمند بوده است و اطلاعات لازم از طریق هدایت کلیات و مصاحبه نیمه ساختار یافته از 21 نفر از دانش آموختگان جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا مصاحبه ها تحلیل شده است. یافته ها: پدیده محوری پژوهش، اشتغال پذیری بود بر اساس بررسی به عمل آمده اشتغال پذیری مفهومی چند وجهی است که دارای مجموعه ای از عوامل، شرایط، ویژگی ها و قابلیت ها می باشد و در دنیای کنونی در صورتی که دانش آموختگان به مهارت های اشتغال پذیری تجهیز نگردند موفق به یافتن شغل نخواهند شد. نتیجه گیری: نقطه عطف این تحقیق در مقایسه با تحقیقات قبلی شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری به انضمام عوامل، شرایط، زمینه و راهبردهای تقویت آن می باشد وتوجه و تمرکز بر این امر مستلزم رویکرد و نگاه سیستماتیک می باشد تا در کاهش بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی نقش ایفا نماید . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - ویژگیهای سرمایۀ انسانی در اقتصاد مبتنی بر دانش: مورد کاوی صنایع ساخت شهر تهران
    معصومه قارون
    توسعۀ منابع انسانی ، شرط لازم نیل به اقتصاد مبتنی بر دانائی است و این توسعه بدون شناسایی نیاز های آموزشی مهارتی سرمایه انسانی میسر نیست. علیرغم تأکید اسناد بالادستی و برنامه های کلان توسعۀ کشور بر توسعۀ مبتنی بر دانایی ، سابقۀ نیاز سنجی های منابع انسانی در سطح کلان صرف چکیده کامل
    توسعۀ منابع انسانی ، شرط لازم نیل به اقتصاد مبتنی بر دانائی است و این توسعه بدون شناسایی نیاز های آموزشی مهارتی سرمایه انسانی میسر نیست. علیرغم تأکید اسناد بالادستی و برنامه های کلان توسعۀ کشور بر توسعۀ مبتنی بر دانایی ، سابقۀ نیاز سنجی های منابع انسانی در سطح کلان صرفاً معطوف به برآورد های کمی و تاحدودی تحلیل های کیفی از کمبود های تخصصی آن است. بمنظور شناسایی ویژگیهای سرمایۀ انسانی در اقتصاد های مبتنی بر دانش از اسناد و مطالعات بین المللی کمک گرفته شد و بمنظور شناخت وضعیت موجود در یکی از بخش های اقتصاد ایران ،به مورد کاوی صنایع ساخت شهر تهران پرداخته و ویژگی های تخصصی مهارتی سرمایه های انسانی در این صنایع تحقیق و بر اساس ویژگیهای استخراج شده از سرمایه های انسانی در اقتصادهای مبتنی بر دانش شکاف مهارتی در صنایع مورد بررسی بدست آمده است. برای این منظور نمونه ای از جامعۀ آماری یعنی شاغلان بخش صنعت ساخت(کد های دو رقمی ISIC) در سه گروه عمدۀ شغلی 1 و 2و و3 از گروه بندی ISCO به روش طبقه ای تصادفی انتخاب ومورد پرسش قرار گرفتند.نتایج این پژوهش نشان داد که هم در گروه مدیران و هم متخصصان کمبود های جدی مهارتی وجود دارد . در گروه مدیران بیشترین کمبود مهارتی مربوط به تجهیز واحد تحت مدیریت به فناوری اطلاعات (94% ) و سپس مربی گری از جنبۀ شناخت فنی اقتصادی و شناخت استانداردها است و در گروه متخصصان بیشترین کمبود- علاوه بر مهارت های فردی مانند حس انجام وظیفه و تطبیق با تولیدات جدید، در ویژگی نوآوری و ابتکار عمل است . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان
    محمد مهدی مردانشاهی حسنعلی آقاجانی
    افزایش جمعیت، تحولات و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحولات جهانی از وظایف اساسی دولت ها در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد. از این رو این پژوهش به چکیده کامل
    افزایش جمعیت، تحولات و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحولات جهانی از وظایف اساسی دولت ها در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد. از این رو این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های غیر انتفاعی ساری بود که مجاز بودند درس کارآفرینی را انتخاب کنند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 25 نفر (یک کلاس) به عنوان نمونه انتخاب شدند. سطح خلاقیت گروه تجربی و کنترل از طریق پرسشنامه در ابتدا و انتهای ترم سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS وآزمون های t مستقل و وابسته استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سلاست فکری، رویاپردازی و خلاقیت گروه تجربی در پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش یافته است، در حالی که در گروه کنترل افزایش نداشته است. اما عمل گرایی گروه تجربی در پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش نیافته است. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر بهبود و افزایش ویژگی های سلاست فکری، رویاپردازی و خلاقیت و عدم تغییر در ویژگی عمل گرایی و نیز مشخص بودن اثر آموزش بر تقویت خلاقیت و زیر مجموعه های آن بازنگری و برنامه ریزی های نوین آموزشی مبتنی بر عمل گرایی ضروری می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - دانشگاه در ایران و همگرایی آنها با مؤلفه‌های دانشگاه سازگار شونده (مطالعه موردی دانشگاه علامه‌طباطبایی)
    سعید غیاثی ندوشن کامران  مالک پور لپری
    دانشگاه ارتباط تنگاتنگی با سایر ابعاد جامعه از قبیل اقتصاد، تکنولوژی، سیاست و غیره دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف، بررسی دانشگاه‌های ایران و همگرایی آنها با مؤلفه‌های دانشگاه سازگارشوند اجرا شده است که به طور موردی دانشگاه علامه-طباطبایی را مورد بررسی قرار داده است. ر چکیده کامل
    دانشگاه ارتباط تنگاتنگی با سایر ابعاد جامعه از قبیل اقتصاد، تکنولوژی، سیاست و غیره دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف، بررسی دانشگاه‌های ایران و همگرایی آنها با مؤلفه‌های دانشگاه سازگارشوند اجرا شده است که به طور موردی دانشگاه علامه-طباطبایی را مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش کمی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول خدمت بودند، می باشد که با اسفاده از روش نمونه گیری تصادفی 100 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که محقق پس از استخراج مؤلفه‌های دانشگاه سازگار شونده آن را در 46 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف 5 درجه‌ای لیکرت از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف تدوین کرده است. برای تعیین صحت روایی این ابزار از نظرات متخصصین و خبرگان در این زمینه استفاده گردید. و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است: که نتایج بدست آمده برای گویه‌ها 87/0 گزارش شده است. برای تحلیل داه‌ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در قسمت آمار توصیفی از آماره‌هایی از قبیل میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی استفاده و در سطح آمار استنباطی از آزمونT تک نمونه برای پاسخ به سؤالات پژوهش و از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی (HSD) برای مقایسـۀ متغیرهای دموگرافیکی استفاده شد. برای توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزاز SPSS20 استفاده گردید. طبق یافته‌های تحقیق هر شش مؤلفه‌ی دانشگاه سازگارشونده در دانشگاه علامه طباطبایی بیشتر از حد وسط گزارش شده‌اند. یعنی اینکه وضعیت موجود دانشگاه علامه طباطبایی از نظر همگرایی با مؤلفه های دانشگاه سازگار شونده نسبتاً خوب می‌باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - تببین مدل علی چالش های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه‌های تخصصی کشور مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبایی
    طیبه موسوی محمدعلی نعمتی
    هدف از پژوهش حاضر، تببین مدل علی چالش‌ها، موانع و محدودیت های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه‌های تخصصی کشور است که در این پژوهش، دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی در کشور، مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه پژوهش فوق مشتمل بر اعضای هیأت عل چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر، تببین مدل علی چالش‌ها، موانع و محدودیت های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه‌های تخصصی کشور است که در این پژوهش، دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی در کشور، مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه پژوهش فوق مشتمل بر اعضای هیأت علمی‌، و مدیران و کارشناسان ستادی دانشگاه علامه طباطبایی بوده که به ترتیب شامل 413 و 124 نفر است. همچنین تعداد اعضای نمونه با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، برابر با 52 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی و 173 نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه بوده است. در این پژوهش، ابتدا از طریق مطالعه گسترده مبانی نظری و تحقیقات پیشین در سطوح ملی و بین‌المللی، مطالعه اسنادی منابع مرتبط در دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین بر مبنای الگوی ولکواین(1999)، چالش ها، موانع و محدودیت های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه علامه طباطبایی در شش محور: الف) فرهنگ دانشگاهی، ب) مدیریتی- ساختاری، ج) علمی- حرفه‌ای، د) مالی- اعتباری، ه) قانونی- حقوقی و و) فناوری اطلاعات، شناسایی شده و بر آن اساس، مدل علی پژوهش، تبیین گردیده است. سپس بر اساس چالش های شناسایی شده و همچنین تلفیق پرسشنامه های موجود در این زمینه، پرسشنامه محقق‌ساخته پژوهش تدوین شده است. در ادامه، روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش، از طریق مصاحبه با 12 نفر از متخصصان و صاحبنظران این حوزه تعیین گردیده و روایی سازه مربوط به این ابزار، و تأیید چالش های شناسایی شده در زمینه تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین مدل علی مربوط به آن، از طریق تحلیل عاملی تأییدی و روش معادلات ساختاری، صورت پذیرفته است. شایان ذکر است که پایایی پرسشنامه فوق با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 95/0 محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی چالش های شناسایی شده مطروحه، از سوی پاسخگویان مورد تأیید قرار گرفته و چالش مدیریتی- ساختاری نسبت به سایر چالش ها، از دیدگاه آنان، دارای اولویت بالاتری بوده است. علاوه بر آن، نتایج گویای آن است که تفاوتی میان دیدگاه‌های دو گروه از پاسخگویان در ارتباط با چالش‌های شناسایی شده، به تفکیک دانشکده و پست سازمانی، مشاهده نشده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی
    سیاوش طالع پسند سید احمد محمدی حسینی
    این مطالعه نقش فرهنگ و فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد را با تأکید بر نوآوری سازمانی مورد بررسی قرار می دهد. اهمیت بررسی نوآوری سازمانی در مطالعات مختلفی مورد تأیید و بررسی قرار گرفته است. بنابراین مطالعه حاضر سعی دارد به بهبود نوآوری و عملکرد دانشگاه ها با در نظر گرفتن چکیده کامل
    این مطالعه نقش فرهنگ و فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد را با تأکید بر نوآوری سازمانی مورد بررسی قرار می دهد. اهمیت بررسی نوآوری سازمانی در مطالعات مختلفی مورد تأیید و بررسی قرار گرفته است. بنابراین مطالعه حاضر سعی دارد به بهبود نوآوری و عملکرد دانشگاه ها با در نظر گرفتن متغیر های فرهنگ و مدیریت دانش بپردازد. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 252 نفر از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر سبزوار تشکیل می دادند که به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که فرایندهای مدیریت دانش و فرهنگ تأثیر مثبت و معنی داری بر نوآوری سازمانی دارد و نوآوری هم تأثیر مثبت، مستقیم و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد، به علاوه نوآوری می تواند نقش واسطه را بین فرهنگ و عملکرد و بین مدیریت دانش و عملکرد ایفا کند. بنابراین، این مطالعه، اهمیت مدیریت دانش و فرهنگ بر نوآوری و اهمیت هر سه ی این متغیرها را بر بهبود عملکرد، روشن می‌سازد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحول سازمانی
    محسن طباطبایی مزدآبادی
    هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحول سازمانی مدیران شهرداری تهران است. این پژوهش، مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی می‌باشد که به بررسی گرایش به تحول سازمانی، براساس دو متغیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی پرداخته است. جامعه پژوهش 144 نفر از مدیران مناطق چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحول سازمانی مدیران شهرداری تهران است. این پژوهش، مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی می‌باشد که به بررسی گرایش به تحول سازمانی، براساس دو متغیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی پرداخته است. جامعه پژوهش 144 نفر از مدیران مناطق شهرداری تهران در سال 1393 است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 105 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از آزمون هوش هیجانی گُلمن با 33 سؤال، پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران با 20 سؤال و پرسشنامه چندعاملی رهبری تحولی بس و آوولیو با 20 سؤال استفاده شد‌. پایایی پرسشنامه هوش هیجانی با ضریب آلفای کرونباخ 88/0، پرسشنامه هوش فرهنگی 86/ 0و پرسشنامه چندعاملی رهبری 78/0 تأیید شد. توصیف و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین هوش هیجانی و ابعاد آن (خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت اجتماعی) با گرایش به تحول سازمانی، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و از بین ابعاد هوش هیجانی، خودتنظیمی و خودبرانگیختگی، ‌‌پیش‌بینی‌ گرایش به تحول سازمانی را دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین هوش فرهنگی و ابعاد آن (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) با گرایش به تحول سازمانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و از بین ابعاد هوش فرهنگی، هوش فرهنگی شناختی و رفتاری توانایی پیش‌بینی‌ گرایش به تحول سازمانی را دارند.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - بررسی تحلیلی – مقایسه ایعملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاههای منتخب ایران
    محمد عزیزی
    با توجه به رشد سریع مراکز کارآفرینی در طی سه دهه اخیر، مطالعات کمتری در ارتباط با آنها بویژه کارکرد و عملکرد این مراکز انجام شده است. مقاله حاضر به بررسی، مقایسه وتجزیه وتحلیل عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و منتخب دانشگاههای ایران می‌پردازد. مراکز کارآفر چکیده کامل
    با توجه به رشد سریع مراکز کارآفرینی در طی سه دهه اخیر، مطالعات کمتری در ارتباط با آنها بویژه کارکرد و عملکرد این مراکز انجام شده است. مقاله حاضر به بررسی، مقایسه وتجزیه وتحلیل عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و منتخب دانشگاههای ایران می‌پردازد. مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا از طریق رتبه بندی مراجع مهم در سطح دنیا انتخاب شده‌اند. اطلاعات مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاههای آمریکا از سایتهای اینترنتی و نامه نگاری اینترنتی با مسؤلین این مراکز بدست آمده است. مراکز کارآفرینی منتخب دانشگاههای تهران بر اساس گزارش عملکرد این مراکز انتخاب شده اند. اطلاعات مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاههای تهران از طریق اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان این مراکز بدست آمده است. از مقایسه مشخصات مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا با مراکز کارآفرینی مستقر در دانشگاههای تهران، تفاوتهای موجود شناسایی شده است. یافته‌های این مقاله نشان می دهد که مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا بر فعالیتهای پژوهشی و ارائه خدمات و مشاوره به دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی و افراد و گروههای متقاضی مختلف نیز همانند فعالیتهای آموزشی و تدریس اهمیت بیشتری قائل شده و برنامه‌های جامع تر آموزش و ترویج کارآفرینی از نظر کیفی و دوره های بیشتری نیز از نظرکمی اجرا می‌کنند. در عین حال مراکز کارآفرینی دانشگاههای تهران بیشتر به فعالیتهای آموزشی می پردازند. بطور کلی مراکز کارآفرینی دانشگاههای آمریکا فعالیتهای گسترده و توسعه درونی و بیرونی بیشتری در راستای آموزش و توسعه کارآفرینی انجام می‌دهند. یافته‌های این مقاله می تواند برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان، مدیران، تصمیم گیرندگان وسایر ذی نفعان مراکز کارآفرینی مثمر ثمر واقع شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی
    مهدی محمدی محمدنور  رحمانی مهدی محمدی فهیمه کشاورزی هادی  رحمانی
    هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی در رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سال تحص چکیده کامل
    هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی در رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سال تحصیلی 93- 94 مشتمل بر 130 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 97 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران دانشگاهی، پرسشنامه محقق ساخته نوآوری دانشگاهی و پرسشنامه شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی با طیف 5 گزینه‌ای لیکرت بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع گردید. نتایج نشان داد که میانگین شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی مدیران، شایستگی‌های سه‌گانه اعضای هیأت علمی و نوآوری دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در هر یک از ابعاد پایین‌تر از سطح مطلوب اما بیشتر از سطح حداقلی است. همچنین مشخص گردید شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی در رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی بررسی نقش واسطه‌ای دارند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری
    عباسعلی  رستگار مهدی دهقانی سلطانی حسین  فارسی زاده
    هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار/ فروشنده بر عملکرد نوآوری با در نظر گرفتن نقش میانجی توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران بازاریابی و مدیران تحقیق و توسعه در شرکت­های صادرکننده نمونه صنعتی و معدتی کشور که د چکیده کامل
    هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار/ فروشنده بر عملکرد نوآوری با در نظر گرفتن نقش میانجی توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران بازاریابی و مدیران تحقیق و توسعه در شرکت­های صادرکننده نمونه صنعتی و معدتی کشور که در شبکه تولید جهانی هستند؛ بوده که تعداد آن­ها 304 نفر است و حجم نمونه نیز 262 نفر است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری ­داده­ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه بیانگر این است که هنجارهای مشترک و اعتماد، به واسطه عامل میانجی توسعه دانش مشتری بر عملکرد نوآوری موثر است. بر این اساس، عملکرد نوآوری تحت تاثیر مثبت تعاملات اجتماعی و هنجارهای مشترک به واسطه تعهد به نوآوری قرار می‌گیرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه‌سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه‌های تولید کننده دارو در ایران)
    نیما گروسی مختارزاده محمود  زمانی محمد گشتاسبی
    این تحقیق دو هدف را دنبال می‌کند. اول، بررسی اثر توانمندی در یکپارچه سازی دانش بر توانمندی در نوآوری‌های فناورانه (نوآوری در محصول و فرایند) و عملکرد راهبردی بنگاه و دوم، بررسی نقش میانجی توانمندی نوآوری در محصول در رابطه بین توانمندی نوآوری در فرایند و عملکرد راهبردی س چکیده کامل
    این تحقیق دو هدف را دنبال می‌کند. اول، بررسی اثر توانمندی در یکپارچه سازی دانش بر توانمندی در نوآوری‌های فناورانه (نوآوری در محصول و فرایند) و عملکرد راهبردی بنگاه و دوم، بررسی نقش میانجی توانمندی نوآوری در محصول در رابطه بین توانمندی نوآوری در فرایند و عملکرد راهبردی سازمان. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها برای آزمون فرضیات توصیفی- تحلیلی و از شاخه همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بنگاه های داروسازی فعال در کشور ایران است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر با 86 بنگاه تعیین گردید. تحلیل همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها بکار گرفته شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که توانمندی یکپارچه سازی دانش اثر مستقیم و معناداری بر توانمندی در نوآوری‌های فناورانه و همچنین عملکرد راهبردی بنگاه دارد. یافته‌های تحقیق همچنین نشان داد که توانمندی در نوآوری محصول به طور معناداری بر رابطه بین توانمندی در نوآوری فرایند و عملکرد راهبردی بنگاه تاثیر گذار است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - مقایسه روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و علوم باغبانی دانشگاه شیراز
    کورش رضائی مقدم
    کارآفرینی فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده­های نو و خلاق و شناسایی فرصت­های جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت­های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده می­نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و ع چکیده کامل
    کارآفرینی فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده­های نو و خلاق و شناسایی فرصت­های جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت­های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده می­نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شده است. جامعه آماری را دانشجویان سال دوم و چهارم این دو رشته تشکیل میدهند. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده تعداد 96 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و به کمک نرم افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل شد. میانگین چهار خصیصه کارآفرینی از میانگین بیشتر است. یافته­ها نشان داد دانشجویان دو رشته از نظر روحیه کارآفرینی تفاوت معنی­داری ندارند. دانشجویان سال چهار میانگین روحیه کارآفرینی بیشتری نسبت به دانشجویان سال دوم داشته و روحیه کارآفرینی دانشجویانی که دوره­های کارآفرینی بیشتری گذرانده­اند به طور معنی­داری بیشتر است. مقایسه خصیصه­های کارآفرینی دانشجویان در بین دو جنس مختلف نشان داد در حالیکه نیاز به موفقیت، اعتماد به نفس و ریسک پذیری در بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری ندارد، لیکن دانشجویان پسر کنترل درونی بیشتری نسبت به دانشجویان دختر دارا می­باشند. در پایان پیشنهادات کاربردی برای بهبود روحیه کارآفرینی دانشجویان ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - مدل رابطه‌ای سیاستگذاری‌ها، اولویت‌ها، حمایت‌ها و ارزشیابی طرح‌های پژوهشی با طرح‌های پژوهشی تجاری شده ادراک شده ( مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند)
    منیره ترابی نهاد فرهاد  شفیع پور مطلق
    هدف پژوهش حاضر، مدل رابطه­ای سیاستگذاری­ها، اولویت­ها، حمایت­ها، و ارزشیابی طرح­های پژوهشی با طرح­های پژوهشی تجاری شده ادراک شده بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این  پژوهش را کلیه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در سال 1393- 1 چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، مدل رابطه­ای سیاستگذاری­ها، اولویت­ها، حمایت­ها، و ارزشیابی طرح­های پژوهشی با طرح­های پژوهشی تجاری شده ادراک شده بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این  پژوهش را کلیه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در سال 1393- 1392 به تعداد 155 نفر تشکیل داده­اند. در پژوهش حاضر، به دلیل محدویت جامعه آماری پژوهش، از روش سرشماری برای نمونه­گیری استفاده شده و کلیه پاسخگویان به تعداد 155 نفر برای تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر سه پرسشنامه محقق ساخته بوده است که عبارتند از: 1.پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر بر گسترش تجاری­سازی طرح­های پژوهشی (94/0=α)2. پرسشنامه محقق ساخته راهبردهای تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت(86/0=α) 3. پرسشنامه محقق ساخته طرح­های پژوهشی تجاری­سازی  شده(92/0=α). برای تأمین روایی پرسشنامه­های یاد شده از نظرات اساتید و کارشناسان استفاده بعمل آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون­های رگرسیون چند گانه گام­به­گام، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش بطور کلی نشان داد، بین سیاستگذاری­های پژوهشی دانشگاه، اولویت­دهی به طرح­های پژوهشی-تجاری، حمایت از طرح­های پژوهشی تجاری، و ارزشیابی طرح­های پژوهشی، با تجاری­سازی طرح­های پژوهشی در سطح 05/0P<  رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، تقویت ارتباط دانشگاه با  صنعت، رابطه بین عوامل چهارگانه اثرگذار مورد مطالعه را با توسعه طرح­های پژوهشی تجاری شده، میانجی­گری می­کند. نیز نتایج پژوهش نشان داد، مدل تجربی پژوهش از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی
    حجت اله  حاجي حسيني قاسم  رمضانپور نرگسي ثمینه سلطانزاده
    از آنجایی که ابعاد و ویژگی های سازمانی تاثیر مستقیم بر بهره وری مراکزانتقال فناوری دانشگاهی دارند هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی است. جامعه آماری تحقیق اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران بودند که در زمینه انتقال چکیده کامل
    از آنجایی که ابعاد و ویژگی های سازمانی تاثیر مستقیم بر بهره وری مراکزانتقال فناوری دانشگاهی دارند هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی است. جامعه آماری تحقیق اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران بودند که در زمینه انتقال فناوری تجربه علمی و اجرایی دارند. رویکرد این پژوهش ارزیابی آینده نگر است که با توجه به آن، از خبرگان این حوزه و بر اساس متغیرهای شناسایی شده در ادبیات خواسته شد عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی را شناسایی کنند. پرسشنامه ها به میزانی توزیع شد که تعداد 126 پرسشنامه گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده های بر اساس آزمون میانگین یک طرفه و میانگین فریدمن و با استفاده از نرم افزار Spss,22 انجام گرفت. نتایج نشان می دهد ساختار سازمانی دفاتر انتقال فناوری، تعداد کارکنان دفاتر انتقال فناوری، سن وتجربیات گذشته دفاترانتقال فناوری، سیستمهای پاداش، اندازه دفاترانتقال فناوری ومنابع دردسترس عوامل سازمانی موثر بر بهرهوری مراکزانتقال فناوری دانشگاهی است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینیانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نوراستان همدان
    صیدمهدی ویسه
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا ودانشگاه پیام نور همدان ودر چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی -همبستگی به انجام رسیده است.نمونه آماری این تحقیق را تعداد 370 نفر از دانشجویان دختر وپسر رشته های کشاورزی در مقطع تحصیل چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا ودانشگاه پیام نور همدان ودر چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی -همبستگی به انجام رسیده است.نمونه آماری این تحقیق را تعداد 370 نفر از دانشجویان دختر وپسر رشته های کشاورزی در مقطع تحصیلی کارشناسی دانشکده کشاورزی تشکیل دادند..برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه وبرای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.ضریب الفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه برای نیت کارآفرینی دانشجویان 0/85 محاسبه گردیدکه ضریب اعتبار مناسبی می باشد جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ،از دو روش آمار توصیفی وتحلیلی استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان داد که در مجموع دانشجویان مورد مطالعه از روحیه وونیت کارآفرینی بالایی برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر می باشد.بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت ،وضعیت اشتغال دانشجویان ،ریسک پذیری وموانع اقتصادی میزان درآمد ومیزان علاقه با نیت کارآفرینی آن ها رابطه مثبت ومعنی داری دیده می شود . ونیز اختلاف معناداری از نیت کار آفرینانه بین دانشگاه های مورد مطالعه وجود دارد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - نیازسنجی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدرسان بر اساس مدل شایستگی (مطالعه موردی: آموزشکده فنی قاضی طباطبایی شهرستان ارومیه)
    مصطفی باقریان فر
    مطالعه حاضر باهدف نیازسنجی صلاحیت­های حرفه­ای مدرسان آموزشکده فنی قاضی طباطبایی شهرستان ارومیه بر اساس مدل شایستگی نورتون صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را مدرسان، دانشجویان و کادر آموزشی آموزشکده فنی قاضی طباطبایی تشکیل می چکیده کامل
    مطالعه حاضر باهدف نیازسنجی صلاحیت­های حرفه­ای مدرسان آموزشکده فنی قاضی طباطبایی شهرستان ارومیه بر اساس مدل شایستگی نورتون صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را مدرسان، دانشجویان و کادر آموزشی آموزشکده فنی قاضی طباطبایی تشکیل می­دهند. تعداد 44 و 175 نفر به ترتیب مدرس و دانشجو از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده و 26 نفر کادر آموزشی به روش تمام سرشماری انتخاب و سه پرسشنامه محقق ساخته در میان آن‌ها توزیع گردید. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. اطلاعات به‌دست‌آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی نسبی، تدوین جدول، انحراف استاندارد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه­ای، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون توکی) تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج نشان داد که ازنظر جامعه آماری، بعد مهارتی مهم‌ترین نیاز صلاحیت حرفه‌ای مدرسان در دانشگاه‌های فنی است. همچنین در همه ابعاد صلاحیت­ حرفه‌ای تفاوت معناداری بین نیازهای مدرسان، مدرسان و کادر آموزشی وجود دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - طراحی و بکارگیری الگویی به منظور ارزیابی شایستگی و عملکرد مدیران در آموزش عالی
    حسین شفیعی ناصر شمس
    در رقابتی که مابین سازمان­ها در دنیای امروز وجود دارد، عوامل زیادی می­تواند در سازمان به کار گرفته شده و برتری یک سازمان را تامین کند. در این مسیر آنها می بایست در جهتی حرکت کنند که عملکرد آنها رضایت مشتری و نیروی انسانی را برآورده سازد. لذا بررسی عملکرد برای سازمان ها چکیده کامل
    در رقابتی که مابین سازمان­ها در دنیای امروز وجود دارد، عوامل زیادی می­تواند در سازمان به کار گرفته شده و برتری یک سازمان را تامین کند. در این مسیر آنها می بایست در جهتی حرکت کنند که عملکرد آنها رضایت مشتری و نیروی انسانی را برآورده سازد. لذا بررسی عملکرد برای سازمان ها و نهادهای مشتری مدار موضوعی مهم تلقی می شود. حتی می توان عملکرد سازمان را به عنوان یک راهبرد مهم برای آن در نظر گرفت. یکی از روش­های تحقق آن، برنامه­ریزی به منظور سنجش مستمر افراد شاغل در سازمان و تحلیل کردن آنها و اجرا کردن اصلاحات مربوطه است. در این مقاله، ابتدا با مروری بر انواع روش های ارزیابی در حوزه­های مختلف، مدل بررسی شایستگی و مقایسه آن با عملکرد را به عنوان مدلی کارا با قابلیت پیاده­سازی سهل در سازمان­ها انتخاب کرده است. در ادامه با طراحی پرسشنامه­ای با توجه به اهداف مهم دانشگاه فنی و حرفه ای، به پیاده­سازی این مدل به منظور ارزیابی رؤسای دانشکده/آموزشکده­های دانشگاه پرداخته و در آخر با جمع آوری اطلاعات، آنها را مورد تحلیل قرار داده و با هم مقایسه کرده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - تاثیر اشتراک‌گذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضای هیات علمی:مورد دانشگاه فردوسی مشهد
    امیرحسین  کیذوری امیر  صادقی سمرجانی
    سازگاری و اداره کردن تغییرات در موسسات آموزش عالی مستلزم توجه به خلاقیت و نوآوری است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اشتراک­گذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بوده و در آن از روش همبستگی (رویکرد تحلیل مسیر) استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چکیده کامل
    سازگاری و اداره کردن تغییرات در موسسات آموزش عالی مستلزم توجه به خلاقیت و نوآوری است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اشتراک­گذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بوده و در آن از روش همبستگی (رویکرد تحلیل مسیر) استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق­ساخته بوده که بر روی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی با نمونه­ای متشکل از 261 نفر که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده بودند صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آنست که نگرش به اشتراک­گذاری دانش و انگیزه درونی از طریق رفتار به اشتراک­گذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اثر غیرمستقیم دارد اما تمایل به اشتراک­گذاری دانش از طریق رفتار به اشتراک‌گذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اثر نداشت. همچنین از نظر به اشتراک‌گذاری دانش و نوآوری تیمی اعضا هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد وضعیت مطلوبی داشتند. کلیدواژگان: اشتراک‌گذاری دانش، نوآوری تیمی، انگیزه‌های درونی، تمایل به اشتراک‌گذاری دانش   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - ارائه‌ی مدلی برای اهرم‌سازی یک شایستگی فناورانه‌ (مورد مطالعه: ربات مارسان)
    علی حیدری اسماعیل  جعفر پناه
    یکی از مهم‌ترین توانمندی‌های پویای بنگاه‌های فناوری‌محور عصر حاضر، اهرم‌سازی یک دستاورد فناورانه برای ابداع کاربردها و محصولات جدید -و به تبع آن بازارهای جدید- است. پژوهش حاضر شایستگی فناورانه‌ی ربات مارسان را مورد مطالعه قرار داده و هدف اصلی آن تعیین نقطه‌ی آغاز فرآیند چکیده کامل
    یکی از مهم‌ترین توانمندی‌های پویای بنگاه‌های فناوری‌محور عصر حاضر، اهرم‌سازی یک دستاورد فناورانه برای ابداع کاربردها و محصولات جدید -و به تبع آن بازارهای جدید- است. پژوهش حاضر شایستگی فناورانه‌ی ربات مارسان را مورد مطالعه قرار داده و هدف اصلی آن تعیین نقطه‌ی آغاز فرآیند/مسیر اهرم‌سازی این شایستگی است. برای این منظور ابتدا بازارهای هدف موجود برای اهرم‌سازی این شایستگی شناسائی و سپس با استفاده از یک مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره با رویکرد ترکیبی ANP-DEAMATEL و TOPSIS در محیط فازی، رتبه­بندی شده­اند. خبرگان پژوهش از میان متخصصان شرکت­های صنعتی و دانش‌بنیان و اعضای انجمن­های علمی مرتبط با شایستگی مورد نظر انتخاب شده­اند. نتایج مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره بر اساس داده‌های حاصل از نظرات خبرگان نشان می‌دهد، صنعت نفت بیشترین جذابیت را برای شروع اهرم‌سازی ربات مارسان داراست. از مدل ارائه شده در این پژوهش می­توان با جرح و تعدیلاتی برای سایر محصولات با فناوری پیشرفته نیز استفاده نمود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر برکیفیت آموزش در آموزش عالی
    اصغر زمانی
    هدف پژوهش حاضر شناسایی ،تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت آموزش در آموزش عالی بود. در این پژوهش از روش ترکیبی (کمی و کیفی) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه آموزش عالی و اساتید دانشگاهی بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و مصا چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر شناسایی ،تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت آموزش در آموزش عالی بود. در این پژوهش از روش ترکیبی (کمی و کیفی) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان حوزه آموزش عالی و اساتید دانشگاهی بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و مصاحبه با آنان تا اشباع نظری (15 نفر) ادامه یافت ، همچنین جامعه آماری در بخش کمی  را 392  نفر از اساتید دانشگاه یزد تشکیل دادند که از این تعداد 196 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی ، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که براساس این آزمون میزان پایایی پرسشنامه  89/. محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از کد گذاری باز و در بخش کمی برای اولویت بندی و وزن دهی عوامل از نرم افزار ای.اچ.پی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار پی.ال.اس و آزمون ضریب بارعاملی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفه های روش تدریس استاد، سازماندهی محتوای آموزشی، امکانات و تجهیزات دانشکده ، وضعیت دانشجو(مکان ،زمان و استعداد فردی) ، صلاحیت حرفه ای استاد (آموزشی و پژوهشی) و تکنولوژی های نوین از جمله عوامل تاثیر گذار برکیفیت آموزش در آموزش عالی هستند.و در این بین روش تدریس استاد دارای اولویت اول می باشد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران
    جعفر باقری نژاد احمدرضا  کسرایی هومن  فرشاد
    نظام نوآوری ملی مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادها در سطح ملی است که در توسعه و انتشار علم وفناوری‌ مشارکت می‌کنند وبه ایحاد فضای نوآوری می پردازند. دولت‌ها می‌توانند در این نظام سیاست‌های نوآوری خود را تدوین و پیاده‌سازی کنند. در رویکرد سیستمی، علاوه بر مشکلاتی که هر کدام چکیده کامل
    نظام نوآوری ملی مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادها در سطح ملی است که در توسعه و انتشار علم وفناوری‌ مشارکت می‌کنند وبه ایحاد فضای نوآوری می پردازند. دولت‌ها می‌توانند در این نظام سیاست‌های نوآوری خود را تدوین و پیاده‌سازی کنند. در رویکرد سیستمی، علاوه بر مشکلاتی که هر کدام از اجزا در کارکرد خود دارند، گونه دیگری از مشکلات در ارتباط وتعامل میان اجزا وجود دارد که از آن به عنوان مشکلات سیستمی یاد می‌شود. در تحقیق حاضر هدف، شناسایی مشکلات سیستمی نظام نوآوری ملی ایران است. به این منظور، ابتدا با مرور ادبیات موضوع مدل مفهومی اجزا نظام نوآوری ملی در ایران ارائه می‌شود، سپس در یک مطالعه میدانی با توزیع 350 پرسشنامه در میان کارشناسان و خبرگان نوآوری کشور به کمک روش مدل‌یابی معادلات ساختاری به ارتباط و تأثیرگذاری این اجزا بر روی یکدیگر و کارایی نظام نوآوری ملی پرداخته خواهد شد. اجزا مدل نظام نوآوری ملی ایران شامل راهبرد‌های انتشار و انتقال فناوری، عناصر ساختاری، پیشران‌های نوآوری و چارچوب‌های قانونی و تنظیمی می‌شود. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل سیستمی نظام نوآوری ملی در ایران، اثربخش نبودن چارچوب‌های قانونی و تنظیمی بر پیشران‌های نوآوری است. شناسایی مشکلات سیستمی می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های صحیح برای هر کدام از این اجزا و در نهایت ارتقا کارایی نظام نوآوری ملی بینجامد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم
    مریم راشکی فرید  شاهمرادی امین رضا کمالیان
    ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار د چکیده کامل
    ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار در مناطق آزاد چابهار و قشم تشکیل داده‌اند. پژوهش به روش پیمایشی و ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد روایی(با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS21 آزمون فریدمن و مستقلT محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که راهبرد تنظیمی، راهبرد شناختی و راهبرد هنجاری به عنوان سه راهبرد کلی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد محسوب می‌شوند که در مجموع شامل9 مؤلفه و36 شاخص توسعه کارآفرینی گردشگری می‌باشند. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان می‌دهد که راهبرد تنظیمی از اولویت مهمتری نسبت به دو راهبرد دیگر برخوردار است و اهمیت بالاتری دارد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - بررسی نقش آموزش های کاردانش درایجادنگرش کارآفرینانه درهنرجویان
    صادق  ملکی آوارسین حورا سودی نیر  سیدنظری
    هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش های کاردانش درایجاد نگرش کارآفرینانه درهنرجویان این رشته ها از دیدگاه هنرآموزان شهرستان خوی درسال تحصیلی 95- 1394 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه هنرآموزان این شهرستان به تعداد 100 نفر است. به دلیل جل چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش های کاردانش درایجاد نگرش کارآفرینانه درهنرجویان این رشته ها از دیدگاه هنرآموزان شهرستان خوی درسال تحصیلی 95- 1394 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه هنرآموزان این شهرستان به تعداد 100 نفر است. به دلیل جلوگیری از افت آزمودنیها از روش نمونه گیری سرشماری (نمونه برابر جامعه) استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مؤلفه های نگرش کارآفرینانه از دیدگاه رابینسون استفاده و داده ها از طریق آزمون T تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها بیانگر نقش مثبت و معنی‌دار آموزش های کاردانش بر روی تمامی مؤلفه‌های نگرش کارآفرینانه هنرجویان است. مطابق با نتایج آزمون فریدمن ترتیب مؤلفه‌ها بدین صورت است: 1- کنترل شخصی ادراک شده؛ 2- عزت نفس؛ 3- خلاقیت و نوآوری؛ 3- تشخیص وبهره برداری از فرصت؛ و 5- میل به موفقیت.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - تحلیل شاخصﻫﺎی سرمایه انسانی در تجارﻱسازی پژوهشﻫﺎی دانشگاهی
    امیر رضا نریمانی رضا  واعظی
    با تغییر و تحولات جوامع و پیشرفت‌های اقتصادی، نقش و وظایف دانشگاه‌ها گسترش‌یافته، به‌نحوی‌که پژوهش جایگاه ویژه‌ای در وظایف و کارکرد دانشگاه پیدا کرد. یافته‌های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی نقش به سزایی ایف چکیده کامل
    با تغییر و تحولات جوامع و پیشرفت‌های اقتصادی، نقش و وظایف دانشگاه‌ها گسترش‌یافته، به‌نحوی‌که پژوهش جایگاه ویژه‌ای در وظایف و کارکرد دانشگاه پیدا کرد. یافته‌های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی نقش به سزایی ایفا می‌کنند؛ اما این یافته‌ها تا زمانی که جنبه  کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند، موردتوجه کافی قرار نمی‌گیرند. در این راستا عوامل فراوانی ازجمله عوامل محیطی، فردی، سازمانی و بسیاری از عوامل نقش دارند. در این مطالعه تلاش شد، عوامل فردی مؤثر در تجاری‌سازی پژوهش دانشگاهی شناسایی شوند. رویکرد این پژوهش ترکیبی و روش آن کیفی و کمی است در بخش کیفی با تحلیل تماتیک، تم‌های اصلی با مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب‌نظران حوزه تجاری‌سازی و اعضای هیئت‌علمی و با روش نمونه‌گیری گلوله برفی استخراج‌شده است. در بخش کمی، با روش پیمایشی توصیفی و تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری تحقیق، اساتید دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران بود و روایی آن از طریق پانل متخصصین و پایایی آن با مدل‌سازی معادلات ساختاری به دست آمد که ضریب پایایی آن‌ها با آلفای کرونباخ  838/0 می‌باشد. نتایج بررسی نشان می‌دهد، 9 مقوﻟﺔ تجربه و دانش، مهارت اولیه، خلاقیت، اخلاق‌مداری، انگیزشی، توسعه منابع انسانی، جذب منابع انسانی، شبکه ارتباطی و مشارکت‌پذیری شناسایی گردید و در سه شاخص اصلی حرفه‌ای، مدیریت منابع انسانی و تعاملی دسته‌بندی شدند، سپس با روش کمی مورد آزمون و تائید قرار گرفت که نشان‌دهنده نقش و جایگاه مهم منابع انسانی متخصص و متعهد در تجاری‌سازی پژوهش دانشگاهی ﻣﻰباشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - بهینه‌کاوی تجارب موفق جهانی دانشگاه پژوهی و تبیین جایگاه این واحد در دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبایی)
    محمدعلی نعمتی
    تحقیق پیش­رو با هدف بررسی تجارب موفق جهانی در حوزه دانشگاه پژوهی و تبیین جایگاه این واحد در دانشگاه های کشور و به طور موردی در دانشگاه علامه طباطبایی، دنبال شده است. در این راستا، از روش تحقیق ترکیبی از نوع لانه ای(آشیانه ای) مشتمل بر دو بخش کمی و کیفی که بخش کمی در دل چکیده کامل
    تحقیق پیش­رو با هدف بررسی تجارب موفق جهانی در حوزه دانشگاه پژوهی و تبیین جایگاه این واحد در دانشگاه های کشور و به طور موردی در دانشگاه علامه طباطبایی، دنبال شده است. در این راستا، از روش تحقیق ترکیبی از نوع لانه ای(آشیانه ای) مشتمل بر دو بخش کمی و کیفی که بخش کمی در دل بخش کیفی قرار گرفته و داده های حاصل از آن نقش حمایتی و ثانویه را برای داده های اصلی، ایفا می نماید، بهره گیری شده است. در حقیقت، در بخش کمی پژوهش، با بهره گیری از روش بهینه­کاوی به بررسی تجارب موفق و همچنین مأموریت، اهداف، وظایف و جایگاه سازمانی واحد دانشگاه پژوهی در ده دانشگاه برتر این حوزه در ایالات متحده پرداخته شده است و همزمان با آن در بخش کیفی نیز، ابتدا مستندات مرتبط در دانشگاه علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفته و سپس مبتنی بر تجارب دانشگاه های مورد مطالعه، به انجام مصاحبه نیمه­ساختمند با ده نفر از مدیران و ده نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با این حوزه در دانشگاه فوق با بهره گیری از روش نظریه مبتنی بر داده ها، پرداخته شده است. پیگیری مراحل فوق در پژوهش حاضر، منتج به تبیین جایگاه سازمانی و مأموریت دانشگاه پژوهی در قالب اداره «نظارت، ارزیابی و دانشگاه پژوهی» و همچنین اهداف و وظایف پیشنهادی این اداره مشتمل بر دو بخش 5 هدف(مقوله اصلی) و 18 وظیفه(زیرمقوله) برای بخش نظارت و ارزیابی و 7 هدف(مقوله اصلی) و 21 وظیفه(زیرمقوله) برای بخش دانشگاه پژوهی، شده است. علاوه بر آن، راهکارهایی به منظور تحقق بهینه دانشگاه پژوهی در دانشگاه علامه طباطبایی شناسایی شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - فاکتورهای پایداری و ظرفیت‌های ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی
    روح اله باقری مجد میرمحمد سیدعباس زاده محمد  حسنی
    هدف تحقیق حاضر شناسایی فاکتورهای پایداری و ظرفیت­های ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی بوده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه تحقیق شامل اعضا هیات علمی 5 دانشگاه کشور و نمایندگان صنایع در نظر گرفته شد. نمونه تحقیق، اعضا هیات علمی مطابق با جدول مورگان به صورت چکیده کامل
    هدف تحقیق حاضر شناسایی فاکتورهای پایداری و ظرفیت­های ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی بوده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و جامعه تحقیق شامل اعضا هیات علمی 5 دانشگاه کشور و نمایندگان صنایع در نظر گرفته شد. نمونه تحقیق، اعضا هیات علمی مطابق با جدول مورگان به صورت تصادفی طبقه­ای 263نفر و نمایندگان صنایع براساس تصادفی ساده 12 نفر انتخاب شدند. روش تجزیه تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS ، تی، تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بوده است. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه فاکتورهای پایداری لی و ظرفیت­های ارتباط دانشگاه و صعنت سبیوف بوده است. روایی ابزار مطابق تحلیل تاییدی و پایایی آن براساس آلفای کرانباخ مناسب گزارش شد.  نتایج نشان داد، فاکتورهای پایداری دلایل و انگیزش و منافع در بخش دانشگاه  مثبت و معنی­دار گزارش شد ولی نمایندگان صنایع پایداری منافع را پایین­تر از حد مطلوب اعلام کردند. وضع موجود ظرفیت­های ارتباط دانشگاه و صنعت مثبت و معنی­دار بوده است. همچنین کلیه مولفه­های ظرفیت­های ارتباط دانشگاه و صعنت بر پایداری اثر مثبت و معنی­داری داشته است و کلیه مولفه­های ظرفیت­ها هر دو مولفه دلایل و انگیزش و منافع را پیش­بینی کرده­اند.  جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - راهبردهای بازاریابی اختراعات برای ورود موفق به بازار
    سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی محمد رضا حمیدی زاده
    سهم صنایع و خدمات با فناوری برتر در هر اقتصاد، یکی از شاخص‌های سنجش درجه نیل به اقتصاد دانش‌محور می‌باشد که در این میان، تجاری‌سازی اختراعات و دستاوردهای پژوهشی یکی از موضوعات مهم در جوامع مختلف می‌باشد. هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی مهم‌ترین راهبردهای بازاریابی اختراع چکیده کامل
    سهم صنایع و خدمات با فناوری برتر در هر اقتصاد، یکی از شاخص‌های سنجش درجه نیل به اقتصاد دانش‌محور می‌باشد که در این میان، تجاری‌سازی اختراعات و دستاوردهای پژوهشی یکی از موضوعات مهم در جوامع مختلف می‌باشد. هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی مهم‌ترین راهبردهای بازاریابی اختراعات از دیدگاه مخترعان است. این پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی- پیمایشی و با روش تحقیق آمیخته است که ابتدا به رویکرد کیفی و سپس کمی پرداخته است. در مرحله‌ی کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش نمونه‌گیری هدفمند با 8 نفر از خبرگان حوزه تجاری‌سازی و مدیریت فناوری، راهبردهای بازاریابی اختراعات شناسایی شدند. سپس در مرحله‌ی کمی، از ابزار پرسشنامه در نمونه پژوهش شامل مخترعین شرکت‌کننده در جشنواره منطقه‌ای نوآوری و شکوفایی اختراعات «رویش خراسان» استفاده شد که نمونه آن طبق جدول مورگان و با توجه به روش تحلیل، 36 مخترع در نظر گرفته شدند. ضمن این‌که تحلیل داده‌ها نیز به کمک آزمون t و همچنین روش TOPSIS، صورت گرفته است. نتایج نشان داد که 91% مخترعان اهمیت تجاری‌سازی و به‌ویژه بازاریابی اختراع خود را بسیار زیاد می‌دانند. در مورد آمیخته بازاریابی نیز این نتیجه حاصل شد که مخترعان برای اهمیت ویژگی‌های خوب محصول خود با 46% ، بیشترین امتیاز را قائل شدند و بعد از آن، قیمت با 28%، تبلیغات با 18% و نهایتا توزیع مناسب با 8% قرار گرفت. همچنین درنهایت با عنایت به 10 راهبرد مطرح شده، مخترعان، شرکت در نمایشگاه‌های فناوری بین‌المللی، شرکت در نمایشگاه‌های فناوری ملی و بازاریابی اینترنتی را 3 راهبرد برتر بازاریابی اختراعات خود می‌دانند.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - پتنت در زیست فناوری و اهمیت آن در ارتباط دانشگاه و صنعت
    سید مهدی سیدی
    یکی از اهداف اصلی شرکت های زیست فناوری پیشتازی در بازار بواسطه داشتن فرآورده ها و یا فرآیندهای جدید به منظور دست یافتن به نفوذ بالا در بازار، اطمینان از آزادی عمل و ممانعت از ورود رقبا می­باشد. بطور کلی بازار زیست فناوری به دو بخش عمده تقسیم می شود: گروه اول شرکت ها یا چکیده کامل
    یکی از اهداف اصلی شرکت های زیست فناوری پیشتازی در بازار بواسطه داشتن فرآورده ها و یا فرآیندهای جدید به منظور دست یافتن به نفوذ بالا در بازار، اطمینان از آزادی عمل و ممانعت از ورود رقبا می­باشد. بطور کلی بازار زیست فناوری به دو بخش عمده تقسیم می شود: گروه اول شرکت ها یا موسساتی هستند که ابزار و یا فناوری ها را ابداع می کنند و گروه دوم شرکت هایی هستند که دست به تولید و تجاری سازی فرآورده هایی می زنند که از این ابزار و فناوری ها بهره برده اند. یکی از موانع اصلی موفقیت شرکت ها ویا مؤسسات زیست فناوری به قابلیت آنها در انتقال حق مالکیت فکری با بهای مناسب میباشد. ولی مجوز دادن به نوآوری های زیست فناورانه کاری پیچیده و چند رشته ای است.به بخشهای مختلف با تخصص های گوناگون به منظور تعامل با دیگر بخش ها در سطوح پیچیده ، به طور همزمان برای سود آوری متقابل نیاز است. بازار زیست فناوری به کسانی که ابزارها و فناوری ها را تولید میکنند و کسانی که که با استفاده از این ابزارها و فناوری ها محصولات تجاری را بسط میدهند تقسیم بندی میشوند. پتنت های زیست فناوری در توانا ساختن شرکت ها جهت گسترش پیدا کردن،  برای مثال، فرآورده های مرتبط با زندگی نقش مهمی را ایفا می کنند که به علت این است که حقوق مالکیت فکری که توسط پتنت برای مدت زمانی محدود اعطا می شود، فرصتی را برای احیاء سرمایه گذاری انجام شده برای بسط دادن اختراع ثبت شده، روانه کردن فرآورده های جدید به بازار، یا مجوز دادن ویا انتقال حقوق گفته شده به شرکت های دیگر فراهم می کند. بنابراین، استفاده از حقوق مالکیت فکری، به ویژه پتنت ها، برای ایجاد فرصت های جدید در بازار، ایجاد انگیزه برای نوآوری لازم است. از سوی دیگر، حفاظت ناکافی از مالکیت فکری و مدیرت ناکارآمد آن، برخی از موانع عمده بر سر راه تجاری سازی در بخش زیست فناوری هستند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - خودکارآمدی کارآفرینی و سبک زندگی راهبرد تحقق قصد کارآفرینی (مطالعه مورد: دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی – شعبه نیم ور)
    مهتاب عشقی عراقی فاطمه  غنی پور
    کارآفرینی یک حرفه نیست بلکه فراتر از آن یعنی یک سبک زندگی یا یک علم است که پیوسته همراه کارآفرین است و بر کل  زندگی او تاثیر می گذارد؛ از انتخاب دین گرفته تا انتخاب همسر، شغل و روش  انجام کارهایش. کارآفرینان به سبک خاصی زندگی می کنند و به روش مخصوصی با مسائل و مشکلات و چکیده کامل
    کارآفرینی یک حرفه نیست بلکه فراتر از آن یعنی یک سبک زندگی یا یک علم است که پیوسته همراه کارآفرین است و بر کل  زندگی او تاثیر می گذارد؛ از انتخاب دین گرفته تا انتخاب همسر، شغل و روش  انجام کارهایش. کارآفرینان به سبک خاصی زندگی می کنند و به روش مخصوصی با مسائل و مشکلات و پدیده ها برخورد می کنند. آنها یک زندگی کارآفرینانه دارند که ممکن است در این زندگی کسب و کار کارآفرینانه ای داشته باشند یا نداشته باشند. هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین خودکارآمدی کارآفرینی (انگیزش و آموزش، خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری، مهارتهای کارآفرینی (مدیریتی، فنی و رهبری)، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی، منبع کنترل) و سبک زندگی در جهت تحقق قصدکارآفرینی دانشجویان و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی– شعبه نیم ور در سال تحصیلی96-95 بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل140 نفر از دانشجویان بود، که از این تعداد بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان(1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها شامل4پرسشنامه با عنوان سبک زندگی (LSQ)، مهارتهای کارآفرینی اسمیت، خودکارآمدی کارآفرین ولینان و چن و لورز، قصدکارآفرینی دی نابل و مک گی بود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک زندگی و قصد کارآفرینی با متغیرهای خلاقیت و نوآوری(39/0=r و02/0p≤)، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی(75/0=r و03/0p≤)، ریسک پذیری(54/0=r و009/0p≤)، مهارتهای کارآفرینانه(82/0=r و000/0p≤)، انگیزش و آموزش(81/0=r و006/0p≤) و منبع کنترل(95/0=r و04/0p≤) رابطه معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه سبک زندگی بالاتر باشد، انگیزه پیشرفت و آموزش، خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری و مهارتهای کارآفرینی (مدیریتی، فنی و رهبری) نیز بالاتر است و رابطه ای میان سبک زندگی با متغیر های منبع کنترل، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی وجود دارد و قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه بیشتر دانشجویان و کارکنان مورد بررسی در حد متوسط است. کارآفرینی یک حرفه نیست بلکه فراتر از آن یعنی یک سبک زندگی یا یک علم است که پیوسته همراه کارآفرین است و بر کل  زندگی او تاثیر می گذارد؛ از انتخاب دین گرفته تا انتخاب همسر، شغل و روش  انجام کارهایش. کارآفرینان به سبک خاصی زندگی می کنند و به روش مخصوصی با مسائل و مشکلات و پدیده ها برخورد می کنند. آنها یک زندگی کارآفرینانه دارند که ممکن است در این زندگی کسب و کار کارآفرینانه ای داشته باشند یا نداشته باشند. هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین خودکارآمدی کارآفرینی (انگیزش و آموزش، خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری، مهارتهای کارآفرینی (مدیریتی، فنی و رهبری)، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی، منبع کنترل) و سبک زندگی در جهت تحقق قصدکارآفرینی دانشجویان و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی– شعبه نیم ور در سال تحصیلی96-95 بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل140 نفر از دانشجویان بود، که از این تعداد بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان(1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها شامل4پرسشنامه با عنوان سبک زندگی (LSQ)، مهارتهای کارآفرینی اسمیت، خودکارآمدی کارآفرین ولینان و چن و لورز، قصدکارآفرینی دی نابل و مک گی بود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک زندگی و قصد کارآفرینی با متغیرهای خلاقیت و نوآوری(39/0=r و02/0p≤)، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی(75/0=r و03/0p≤)، ریسک پذیری(54/0=r و009/0p≤)، مهارتهای کارآفرینانه(82/0=r و000/0p≤)، انگیزش و آموزش(81/0=r و006/0p≤) و منبع کنترل(95/0=r و04/0p≤) رابطه معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه سبک زندگی بالاتر باشد، انگیزه پیشرفت و آموزش، خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری و مهارتهای کارآفرینی (مدیریتی، فنی و رهبری) نیز بالاتر است و رابطه ای میان سبک زندگی با متغیر های منبع کنترل، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی وجود دارد و قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه بیشتر دانشجویان و کارکنان مورد بررسی در حد متوسط است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در امور همکاری های بین الملل شرکت ملی نفت ایران
    حمید رحیمی
    هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در امور همکاری های بین الملل شرکت ملی نفت ایران بود. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان به تعداد 220 نفر بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در امور همکاری های بین الملل شرکت ملی نفت ایران بود. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان به تعداد 220 نفر بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه، 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در پژوهش حاضر جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه مدیریت استعداد با 24 سوال بسته پاسخ بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت و پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی در قالب 24 سوال بسته پاسخ استفاده شد. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه به صورت محتوایی توسط کارشناسان و اساتید تایید گردید. ضریب پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 81/0 و برای مدیریت استعداد 87/0برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از مولفه های مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی بالاتر از میانگین فرضی  است. بالاترین میانگین در مدیریت استعداد، مربوط به مولفه جذب استعداد به میزان 93/3 بود. بین هر یک از مولفه های مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - بررسی تاثیر نوآوری عملیاتی بر معیارهای عملکرد اقتصادی و مبتنی بر بازار در شرکت ها
    محمود لاری دشت بیاض
    امروزه مهمترین دغدغه اکثر شرکت­ها، تدوین و پیاده­سازی استراتژی­هایی است که موفقیت و بقای آن­ها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی، تضمین نماید. از این­رو، شرکت­ها بیش از پیش به نوآوری عملیاتی و همچنین افرادی نیاز دارند که استعدادها و قابلیت­های وجودیشان به گونه­ای پرورش ی چکیده کامل
    امروزه مهمترین دغدغه اکثر شرکت­ها، تدوین و پیاده­سازی استراتژی­هایی است که موفقیت و بقای آن­ها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی، تضمین نماید. از این­رو، شرکت­ها بیش از پیش به نوآوری عملیاتی و همچنین افرادی نیاز دارند که استعدادها و قابلیت­های وجودیشان به گونه­ای پرورش یافته باشد که از دانش، تخصص، مهارت و از همه مهمتر، توانایی تفکر خلاق به خوبی برخوردار باشند. شاخه مدیریت عملیات، نوآوری­هایی گسترده­ای در مدیریت فرآیندهای تولید را تجربه کرده است. روش به­هنگام از جمله این نوآوری­ها بوده است. مدیران علاقمند به پیاده­سازی این نوآوری­های عملیاتی، این پرسش را مطرح می­کنند که آیا سرمایه­های مورد نیاز برای این نوآوری­ها، منجربه بازده کافی می­گردد یا خیر. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده­های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 تا 1394 و رگرسیون چندمتغیره، به بررسی رابطه معیارهای پیاده­سازی روش به­هنگام و عملکرد شرکت پرداخته شود.  نتایج بررسی­ها نشان داد که ارتباط مستقیم و معنادار بین گردش موجودی کالا و ارزش افزوده اقتصادی شرکت برقرار است، ارتباط معکوس و معنادار بین نسبت موجودی کالا به دارایی­های جاری و ارزش افزوده اقتصادی شرکت و بین تفاضل نسبت جاری و نسبت آنی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت برقرار است، ارتباط مستقیم و معنادار بین گردش موجودی کالا و شاخص کیوتوبین شرکت برقرار است، ارتباط معنادار بین نسبت موجودی کالا به دارایی­های جاری و شاخص کیوتوبین شرکت برقرار نیست و ارتباط معکوس و معنادار بین تفاضل نسبت جاری و نسبت آنی و شاخص کیوتوبین شرکت برقرار است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی: نقش میانجی ظرفیت‌ نوآوری
    مرتضی اکبری پیمان دولتشاه مژگان  دانش
    امروزه فعالیت در شبکه­های اجتماعی آنلاین به امری فراگیر تبدیل شده است و این ابزارهای جدید پتانسیل بالایی برای جذب اطلاعات مربوط به کسب‌وکار و نیازهای مشتریان از طریق هوش جمعی دارند که استفاده از این اطلاعات می­تواند محرّکی برای ایجاد محصولات و فرآیندهای نوآورانه در کسب‌ چکیده کامل
    امروزه فعالیت در شبکه­های اجتماعی آنلاین به امری فراگیر تبدیل شده است و این ابزارهای جدید پتانسیل بالایی برای جذب اطلاعات مربوط به کسب‌وکار و نیازهای مشتریان از طریق هوش جمعی دارند که استفاده از این اطلاعات می­تواند محرّکی برای ایجاد محصولات و فرآیندهای نوآورانه در کسب‌وکارها باشد. همچنین وجود ظرفیت نوآوری بالا در کسب‌وکارها می­تواند تسهیل‌کننده­ی فرآیند بهبود عملکرد نوآوری باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر استفاده از شبکه­های اجتماعی آنلاین بر بهبود عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی مستقر در استان اصفهان بررسی گردیده و مشخص شود که ظرفیت نوآوری این کسب‌وکارها چگونه بر این رابطه تأثیرگذار می­باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر حسب روش، توصیفی از نوع تحلیلی- پیمایشی است. موردمطالعه 220 کسب‌وکار خانگی مستقر در استان اصفهان هستند، که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده­اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده­ها از روش مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطوح بالاتر استفاده از شبکه­های اجتماعی آنلاین می‌تواند احتمال بهبود عملکرد نوآوری را افزایش دهد. همچنین ظرفیت نوآوری می‌تواند محرّکی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنلاین و در نتیجه بهبود عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - تأثیر ظرفیتهای گوناگون انباشتگی دانش و اندازه سازمان بر عملکرد نوآوری تدریجی و رادیکال
    سید عباس  قوامی امیر نجفی
    تحقیق حاضر با هدف تبیین وضعیت ظرفیت های گوناگون انباشتگی دانش و اندازه سازمان شرکت های بیمه شهر زنجان صورت گرفته،  و سپس تاثیر متغیرهای فوق بر عملکرد نوآوری تدریجی و رادیکال بررسی شده است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی (از نوع مقطعی) می‌باشد و از  نظر هدف از نو چکیده کامل
    تحقیق حاضر با هدف تبیین وضعیت ظرفیت های گوناگون انباشتگی دانش و اندازه سازمان شرکت های بیمه شهر زنجان صورت گرفته،  و سپس تاثیر متغیرهای فوق بر عملکرد نوآوری تدریجی و رادیکال بررسی شده است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی (از نوع مقطعی) می‌باشد و از  نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع در زمره تحقیقات میدانی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان شرکتهای بیمه کارآفرین، آسیا، ایران و تأمین اجتماعی شهر زنجان تشکیل می‌دهند که جمعاً به تعداد 224 نفر می‌باشند. برای انتخاب نمونه از جدول مورگان استفاده گردیده که تعداد نمونه مورد نظر برای تعداد 224 نفر با قابلیت اطمینان 95 درصد برابر 138 نفر بدست آمد. برای نمونه‌گیری از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان داد ظرفیت تولید دانش درون سازمانی بر عملکرد نوآوری تدریجی، ظرفیت جذب دانش برون سازمانی و  عملکرد نوآوری رادیکال با نقش تعدیلی متغیر واسطه ظرفیت جذب دانش برون سازمانی تأثیر غیر مستقیم معناداری دارد. همچنین ظرفیت جذب دانش برون سازمانی بر عملکرد نوآوری تدریجی و عملکرد نوآوری رادیکال تأثیر معناداری دارد. در نهایت نتایج نشان داد اندازه سازمان بر ظرفیت تولید دانش درون سازمانی، ظرفیت جذب دانش برون سازمانی، عملکرد نوآوری تدریجی و عملکرد نوآوری رادیکال تأثیر معناداری دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم
    هومن شبابی محمود  يحيي زاده فر سعید راسخی میثم  شیرخدایی
    سهم خدمات دانش بنیان و صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها رو به افزایش است به طوری که در اقتصادهای توسعه یافته ای نظیر آمریکا این سهم به 40 درصد می رسد. ورود عنصر دانش و فناوری در تابع تولید به معنای افزایش چشمگیر بازدهی هاست و غفلت چکیده کامل
    سهم خدمات دانش بنیان و صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها رو به افزایش است به طوری که در اقتصادهای توسعه یافته ای نظیر آمریکا این سهم به 40 درصد می رسد. ورود عنصر دانش و فناوری در تابع تولید به معنای افزایش چشمگیر بازدهی هاست و غفلت از اهمیت روزافزون فناوری در رشد و توسعه اقتصادی، شکاف میان کشورهای پیشرو و عقب مانده تر را به صورت نمایی افزایش می دهد. پژوهش حاضر ضمن مطالعه عمیق ادبیات و مشخص کردن معیارهای اثرگذار بر سه حوزه توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی و تعیین روابط میان آنها، 14 معیار مشترک در ارتباط این سه حوزه را شناسایی نموده و با بهره گیری از نظر خبرگان این حوزه ها (13 خبره ایرانی ساکن داخل و خارج از ایران)، در قالب رویکرد پویایی سیستم و با استفاده از نرم افزارونسیم، به بررسی رابطه میان متغیرهای این سه حوزه در ایران پرداخته است. با بررسی چهار سناریوی مختلف طی بازه زمانی ده ساله، نتایج پژوهش نشان می دهد سه حوزه مورد بررسی در شبکه ای از ارتباطات پیچیده با هم در تعامل بوده و نفش کلیدی همگرایی سیاسی- اقتصادی در این ارتباط، زمینه ساز توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران است. این پژوهش می تواند راهگشای سیاستگذاریهای بهتر در ایران در حوزه های مورد بررسی باشد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - شناسایی و ارزیابی اقدامات سیستم های کاری با عملکرد بالا در صنعت خدمات بانکداری کشور
    مهرداد  استيري مهدی شریفی
    این مقاله به دنبال شناسایی و ارزیابی اقدامات مدیریت منابع انسانی بر مبنای رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا در صنعت خدمات بانکداری کشور می باشد.  به منظور پاسخگویی به سؤالات اصلی، این تحقیق در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول با بهره گیری از نظرات کارشناسان و اف چکیده کامل
    این مقاله به دنبال شناسایی و ارزیابی اقدامات مدیریت منابع انسانی بر مبنای رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا در صنعت خدمات بانکداری کشور می باشد.  به منظور پاسخگویی به سؤالات اصلی، این تحقیق در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول با بهره گیری از نظرات کارشناسان و افراد شاغل در صنعت بانکداری تلاش گردیده است تا اقدامات منابع انسانی سیستم های کاری با عملکرد بالا در صنعت بانکداری کشور شناسایی گردد. در مرحله دوم و بر اساس یک پیمایش کمی به ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری اقدامات سیستم های کاری با عملکرد بالا در مورد مطالعه (بانک ملت) پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اقدامات سیستم های کاری با عملکرد بالا شامل آموزش، استخدام انتخابی، پرداخت مبتنی بر عملکرد، مسیر پیشرفت شغلی کارکنان، ارزیابی عملکرد، کار تیمی و تصمیم گیری غیر متمرکز، کیفیت شغل و سرپرستی اثربخش می باشد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل داده های کمی، اثرگذاری این اقدامات را در سه حوزه توانمندسازی، ایجاد انگیزش و فراهم کننده فرصت مشارکت برای کارکنان دسته بندی می نماید.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان
    مرتضی اکبری صاحب  ایمانی رویا  محمودی هدی  عابدی هادی  طلوع اصل
    مقاله حاضر با تکیه بر اهمیت ارتقا پیوستۀ عملکرد نوآورانۀ سازمان­ها، در پوشش دادن به تحقیقاتی که به دنبال شناسایی پیشایندهای عملکرد نوآورانه شرکت­ها هستند، سهیم است. از این منظر، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه سازمان چکیده کامل
    مقاله حاضر با تکیه بر اهمیت ارتقا پیوستۀ عملکرد نوآورانۀ سازمان­ها، در پوشش دادن به تحقیقاتی که به دنبال شناسایی پیشایندهای عملکرد نوآورانه شرکت­ها هستند، سهیم است. از این منظر، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه سازمان در جامعه آماری به تعداد 200 شرکت انتخابی صورت گرفته است که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، 132 شرکت دانش ­بنیان مستقر در شهر تهران از طریق روش نمونه­ گیری ساده به عنوان نمونماری انتخاب گردید. در پژوهش حاضر، به منظور جمع­ آوری داده­ ها از پرسشنامه ­های استاندارد عملکرد نوآورانه با 10 سوال، ظرفیت جذب با 8 سوال، ساختار شبکه با 4 سوال و ذخیره دانش نیز با 7 سوال بر حسب طیف پنج درجه­ ای لیکرت استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به صورت محتوایی و سازه تأیید شد. ضریب پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برآورد گردید. تجزیه‌­ و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم­افزار Smart-PLS 2.0 صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه مؤثرند. همچنین، ظرفیت جذب نقش میانجی­گری جزیی و میانجی­گری کلی را به ترتیب در رابطه بین ذخیره دانش با عملکرد نوآورانه و ساختار شبکه با عملکرد نوآورانه ایفا می­کند. ضمن اینکه ظرفیت جذب با ضریب مسیر 0.48 بیشترین سهم و ساختار شبکه نیز کمترین سهم را در مدل پژوهش، در تبیین عملکرد نوآورانه ایفا می­کنند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    80 - تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری: نقش تعدیل‌گری قابلیت‌های نوآوری
    اسفندیار محمدی وحید  شرفی سعید ویسی
    هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش تعدیل­گر قابلیت­های نوآوری است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان و مشتریان بانک مسکن شهرستان ‌ایلام بود که تعداد آن­ها به ترتیب در سال 1 چکیده کامل
    هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش تعدیل­گر قابلیت­های نوآوری است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان و مشتریان بانک مسکن شهرستان ‌ایلام بود که تعداد آن­ها به ترتیب در سال 1396، برابر با 90 نفر و نامحدود بود. همچنین حجم نمونه به دست آمده برابر با 73 و 384 نفر بود که برای به دست آوردن آن از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ای و جدول مورگان استفاده شد. برای بررسی روایی، از روایی محتوایی استفاده شد که به تأیید 8 نفر از اساتید حوزه مدیریت رسید، و برای بررسی پایایی تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفا برای تمامی متغیرها و ابعاد بالاتر از 0.9 بدست آمد که نشان از پایایی بالای پرسشنامه­ها دارد. داده‌ها بر اساس روش‌های مختلف آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار pls و spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه­ها از تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شد، که تحلیل عاملی تاییدی بر روی گویه­های پرسشنامه صورت گرفت و تمامی سوالات دارای بار عاملی بالای 0.5 و مقادیر معناداری بالای 1.96 بودند. در پایان با توجه به نتایج آزمون‌های آماری، تمام فرضیات تأیید شدند به این معنی که نوآوری استراتژیک و شاخص­های آن بر تمایل به خرید مشتری با توجه به نقش تعدیل­گر قابلیت­های نوآوری تاثیر معنادار داشتند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    81 - طراحی مدلی به منظور تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM)
    علی‌اکبر  امین‌بیدختی محمدعلی نعمتی علی محمد  رضایی سید احمد محمدی حسینی
    چکیده     همکاری دانشگاه با صنعت موضوع جدیدی نیست. هرچند که مدل هایی برای این نوع ارتباط وجود دارد،که قبلا استفاده یا تست شده است، اما این مدل ها در بعضی از کشورها و جوامع ناکارآمد و نامناسب هستند. بنابراین در این مطالعه به طراحی مدلی در تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت چکیده کامل
    چکیده     همکاری دانشگاه با صنعت موضوع جدیدی نیست. هرچند که مدل هایی برای این نوع ارتباط وجود دارد،که قبلا استفاده یا تست شده است، اما این مدل ها در بعضی از کشورها و جوامع ناکارآمد و نامناسب هستند. بنابراین در این مطالعه به طراحی مدلی در تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت در ایران می پردازیم. به علاوه شرایطی را که بر سر راه ارتباط دانشگاه با صنعت مانع تراشی می کند را مورد آزمون قرار داده ایم. از این رو در این مطالعه به منظور رتبه بندی موانع دانشگاه و صنعت و طراحی مدلی در این زمینه از آزمون فریدمن و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. از آن جا که روش ISM مبتنی بر نظر خبرگان می باشد، از نظرات 33 متخصص در حوزه دانشگاه و صنعت استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، منجر به سطح بندی موانع توسعه همکاری دانشگاه و صنعت و طراحی مدلی از این عوامل شد. همچنین یافته ها نشان داد که عدم وجود اعتماد دو طرفه میان دانشگاهیان و صنعت گران، تقضا محور نبودن طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها و کمبود مسائل انگیزشی به ترتیب از مهم ترین موانع در توسعه همکاری دانشگاه و صنعت هستند.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    82 - اثر اشتیاق کارآفرینانه بر گرایش به کارآفرینی با تأکید بر هوشیاری کارآفرینانه (موردمطالعه: شهرک‌های شماره 1 و 2 خرم‌آباد)
    محسن عاف نژاد
    مطالعه اقتصادی نهادهای معتبر دولتی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که گرایش به کارآفرینی در بین فعالان اقتصادی کشور به‌شدت کاهش‌یافته و علی‌رغم تلاش‌های دولت در حمایت از کار و تولید، اشتیاق چندانی برای آغاز کسب‌وکارهای جدید وجود ندارد. صرف‌نظر از متغیرهای چکیده کامل
    مطالعه اقتصادی نهادهای معتبر دولتی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که گرایش به کارآفرینی در بین فعالان اقتصادی کشور به‌شدت کاهش‌یافته و علی‌رغم تلاش‌های دولت در حمایت از کار و تولید، اشتیاق چندانی برای آغاز کسب‌وکارهای جدید وجود ندارد. صرف‌نظر از متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار همچون نرخ سود بانکی و فعالیت‌های سودآور غیر تولیدی که ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی برای آغاز کسب‌وکارهای جدید را کاهش داده است، گرایش به کارآفرینی به دلایلی غیر از متغیرهای کلان اقتصادی در کشور کاهش‌یافته و فضای رکودی را تشدید نموده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر اشتیاق کارآفرینانه بر گرایش کارآفرینی با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در شهرک‌های صنعتی شهرستان خرم‌آباد است. این پژوهش ازنظر روش و ماهیت، ازجمله تحقیقات توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی هست. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی شهرستان خرم‌آباد را شامل می‌شود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 112 پرسشنامه، بین مدیران شاغل در این واحدها توزیع گردید. جهت تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار PLS استفاده‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که اشتیاق کارآفرینانه اثر مثبت و معنی‌داری بر گرایش کارآفرینی و هوشیاری کارآفرینانه داشته و همچنین هوشیاری کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر گرایش به کارآفرینی دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    83 - نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و کوچک فناوری محور
    شعبان الهی آرمان خالدی مهدی  مجیدپور رضا  اسدی فرد
    با توجه به رقابتی شدن محیط کسب و کار در طی چند دهه اخیر، شرکت ها به منظور حفظ حیات و جایگاه خود در فضای کسب و کار به خلق نوآوری روی آورده اند. با این حال از آنجایی که خلق نوآوری در انزوا رخ نمی دهد بنابراین شرکت ها در زمینه خلق نوآوری و فناوری به همکاری با یکدیگر روی آو چکیده کامل
    با توجه به رقابتی شدن محیط کسب و کار در طی چند دهه اخیر، شرکت ها به منظور حفظ حیات و جایگاه خود در فضای کسب و کار به خلق نوآوری روی آورده اند. با این حال از آنجایی که خلق نوآوری در انزوا رخ نمی دهد بنابراین شرکت ها در زمینه خلق نوآوری و فناوری به همکاری با یکدیگر روی آورده اند. در این میان شدت همکاری فناورانه بین شرکت های بزرگ و کوچک فناوری محور با توجه به ویژگی های متفاوت و همچنین دسترسی آن ها به منابع مکمل یکدیگر بیشتر است. همکاری فناورانه بین شرکت ها موضوعی پیچیده و چالش برانگیز است که عوامل متعددی در شکل گیری و موفقیت آن تاثیرگذار هستند؛ بنابراین شناسایی عوامل (نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده) موثر بر همکاری فناورانه و توجه به آن ها در طول فرآیند تعامل بین شرکت های بزرگ و کوچک فناوری محور می تواند به موفقیت همکاری کمک کند. به همین منظور با استفاده از روش مرور نظام مند و با جستجو در پایگاه داده Web of Knowledge تعداد 1488 مقاله در زمینه همکاری فناورانه استخراج شدند که پس از ارزیابی آن ها، 57 مورد به عنوان مقالات مرتبط و معتبر شناسایی شدند. در ادامه نیز با استفاده از روش فراترکیب مقالات منتخب بررسی و کدگذاری شدند. نتایج حاصل از کدگذاری مقالات و ترکیب آن ها حاکی از آن است که در مجموع عوامل (نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده) موثر بر همکاری فناورانه بین شرکت های بزرگ و کوچک فناوری محور را می توان ذیل 6 بعد دسته بندی کرد که عبارتند از: راهبردی، ویژگی های سازمانی، زیرساخت قانونی و نهادی، فناوری و صنعت و رابطه ای. ​شایان ذکر است که در مقاله حاضر علاوه بر این که به صورت جامع کلیه عوامل موثر بر همکاری فناورانه شناسایی شده‌اند، نوع و شرایط تاثیرگذاری عوامل (تسهیلگر یا بازدارنده) نیز مورد بحث قرار گرفته است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    84 - چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها