جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 A-10-56-2 شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران
جعفر باقری نژاد ,