مقاله


کد مقاله : A-10-41-1

عنوان مقاله : تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد و ویژگیهای کارآفرینانه دانشجویان

نشریه شماره : 4 تابستان 2014

مشاهده شده : 34

فایلهای مقاله :

نویسندگان

  نام و نام خانوادگی email مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد عزیزی mtaheri56@gmail.com دانشیار دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

چکیده هدف: نظام آموزشی هر کشور به عنوان مرجع رسمی ارائه آموزش‌ می‌تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگ کارآفرینی ایفا کند. پژوهش حاضر ضمن معرفی وضعیت آموزش کارآفرینی در دانشگاههای منتخب با هدف تعیین تأثیر آموزش کارآفرینی بر ویژگیها و قصد کارآفرینی دانشجویان انجام شد. روش: با استفاده از روش شبه تجربی قصد و ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان قبل و بعد از شرکت در کلاسهای کارآفرینی باهم مقایسه شد. پرسشنامه بر مبنای بررسی ادبیات تحقیق و استخراج متغیرهای مرتبط با کارآفرینی تهیه و روایی محتوای آن تأیید شد و داده‌های لازم با مشارکت 218 نفر از دانشجویان قبل و بعد از طی دوره جمع‌آوری شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد شرکت در کلاس‌های کارآفرینی موجب افزایش قصد و تمایل به کارآفرینی شده است. علاوه برآن بعضی از ویژگی‌های مهم روانشناختی از جمله توفیق طلبی، خطرپذیری، استقلال‌طلبی و اعتقاد به مرکز کنترل درونی که برای کارآفرین شدن ضروری و مهم هستند بهبود پیدا کرده است. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان داد: از روش‌های تدریس معدودی برای آموزش کارآفرینی استفاده شده است و از بین انواع محتوای آموزش کارآفرینی تنها چند مورد برای دانشجویان ارائه شده است.


منابع و مآخذ